ปตท.-โออาร์-กฟผ. เปิดปั๊ม ปตท.หนุนจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต

29 ต.ค. 2564 | 12:02 น.

ปตท.-โออาร์-กฟผ. ร่วมสนับสนุนกรมการแพทย์ เปิดปั๊ม ปตท. หนุนพื้นที่จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ขยายโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่กรุงเทพฯ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) ,บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ในการจัดให้มีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit)โดยใช้พื้นที่ของใน พีทีที สเตชั่น (ปั๊ม ปตท.) เพื่อเป็นจุดจอด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยในการลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาในระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น สามารถลดภาวะทุพพลภาพ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

โออาร์ – ปตท. – กฟผ. ร่วมสนับสนุนกรมการแพทย์

และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเกิดอาการแล้วต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนฉุกเฉิน ต้องแข่งกับเวลา เพราะทุกนาทีคือโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุขจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ 
รวมถึงช่วยผลักดันนโยบายในการเพิ่มหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ให้คนไทยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน โดยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ให้ผลดีและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการรักษาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานแล้ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริการแบบเชิงรุกร่วมด้วย 
ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) และได้รับการรักษาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ 
สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง มีบทบาทในการศึกษา วิจัย พัฒนา เพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์โรคระบบประสาท ได้ดำเนินการพัฒนาหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke Unit) ในการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ ได้แก่ เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้บริการคัดกรองโรคระบบประสาทเชิงรุก และให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานอย่างรวดเร็ว 

NIT Mobile Stroke Unit
รวมถึงการบริการเชิงรุกสำหรับงานออกหน่วยแพทย์นอกสถานพยาบาล และงานกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ลดอัตราการเสียชีวิต และความพิการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการบริหารจัดการหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือนั้น ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กฟผ. ,ปตท. และโออาร์ ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง 3 แห่ง ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการติดตั้งรถ NIT Mobile Stroke Unit รวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ระหว่างให้บริการประชาชน
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อ ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก ทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นอีกหนึ่งปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาในเชิงรุกและเร่งด่วน 
กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผนึกพลังกับภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ด้วยการสนับสนุนพื้นที่บริเวณศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต สำหรับให้บริการรถ NIT Mobile Stroke Unit พร้อมการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับติดตั้งระบบในการให้บริการประชาชน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ 
ปตท. เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในด้านสาธารณสุข ที่เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ กลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (covid-19) จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่ง ที่ กลุ่ม ปตท. ได้นำประสบการณ์และองค์ความรู้ ร่วมกับพันธมิตรทางการแพทย์ในการเสริมศักยภาพให้ระบบสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และร่วมดูแลประชาชน 
นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และได้ร่วมสนับสนุนโครงการโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเข้าถึงการรักษาตามมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการของผู้ป่วย 
อย่างไรก็ดี โออาร์ ได้ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา ดำเนินโครงการ NIT Mobile Stroke Unit เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือและ จ.นนทบุรีเพิ่มเติม โดยจัดพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น เพื่อเป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ปั๊ม ปตท. สาขาโรงพยาบาลศรีธัญญา และปั๊ม ปตท. สาขาราชพฤกษ์ 3 จากที่ก่อนหน้านี้ โออาร์ ได้เปิดพื้นที่ในปั๊ม ปตท. ให้เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตแล้ว 18 แห่ง สำหรับให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก 
นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ กฟผ. กล่าวว่า โรคเลือดสมองนับเป็นอีกหนึ่งวิกฤตของโรคภัยที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน โดย กฟผ. พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการให้บริการคัดกรองโรคระบบประสาทและการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก 
"กฟผ. จะจัดเตรียมพื้นที่ในบริเวณสำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สำหรับการติดตั้งระบบและรถ NIT Mobile Stroke Unit รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการรักษา และเตรียมพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าวด้วย"