ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม อยุธยา เปิดวอล์คอินเพิ่ม 1,000 คน

18 ต.ค. 2564 | 20:10 น.

อบจ.อยุธยา เปิดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm วอล์คอินเพิ่ม 1,000 คน วันที่ 20 ต.ค. นี้ เตรียมตัวให้พร้อม เช็คคุณสมบัติ-เงื่อนไขที่นี่

19 ตุลาคม 2564 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อยุธยา รับ Walk in​ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพิ่ม 1,000 ท่าน สำหรับผู้อาศัยในอยุธยาและผู้ที่ทำงานในอยุธยา รับบัตรคิวเวลา 08.00 น. รับการฉีดวัคซีน 13.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติ

  1. อายุ 16 ปีขึ้นไป
  2. ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน โควิด-19

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารที่ใช้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องถ่ายเอกสารมายื่นด้วย) จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มที่ 2 พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน

เอกสารที่ใช้

• กรณี "มี" บัตรพนักงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน จำนวน 1 ฉบับ ที่ในบัตรระบุที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน/ อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ระบุที่ตั้ง ต้องให้เจ้าของกิจการรับรองว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

•กรณี "ไม่มี" บัตรพนักงาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือสำเนาใบเสร็จค่าเช่าที่พักเดือนล่าสุด ที่ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่า หรือสำเนาสลิปการโอนเงินค่าที่พัก อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ ว่าได้ทำงานในบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริง

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารต้องที่ใช้

• อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ขับรถจักรยายนยนต์รับจ้าง/แม่บ้าน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือเช่าอาคาร เช่าแผงลอย หรือเช่าพื้นที่ เพื่อการประกอบอาชีพ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เจ้าของบ้าน หรือกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต., สมาชิกเทศบาล, สมาชิกสภา อบจ.ในท้องที่พีกอาศัย เป็นผู้รับรอง

• อาชีพส่วนตัว

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบธุรกิจ

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารที่ต้องใช้ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องถ่ายเอกสารมายื่น) จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาสัญญาซื้อหรือเช่าซื้อบ้าน/อาคารชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัย

สำหรับผู้ที่อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน

เนื่องจากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงจำเป็นต้องมากับบิดาหรือมารดาเพื่อให้บิดาหรือมารดาเซนต์ชื่อในใบยินยอมการรับวัคซีนเท่านั้น

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม อยุธยา เปิดวอล์คอินเพิ่ม 1,000 คน

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ สมทรง พันธ์เจริญวรกุล