ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 29 จังหวัด เช็คขั้นตอน ครบจบที่เดียว

14 ต.ค. 2564 เวลา 7:32 น. 1.7k

เยียวยาแท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี 13 จังหวัด รับคนละ 10,000 บาท 16 จังหวัดรับคนละ 5,000 บาท เช็คขั้นตอนลงทะเบียน วันจ่ายเงิน พร้อมเงื่อนไข ครบจบที่เดียว

อัพเดท "มาตรการเยียวยา" เยียวยาแท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มอาชีพดังกล่าว ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติจากการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ

เปิดให้จองคิวล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือ

1.ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 64 

2.ลงทะเบียนจองคิวก่อน ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart QUEUE  

3.เดินทางมาลงทะเบียน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่ 1-4 เเละกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตามวันเเละเวลาจองคิว 

เริ่มลงทะเบียน

วันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 64

จ่ายเงินรอบแรก

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะเเละรถเเท็กซี่ส่วนบุคคล

จ่ายเงินรอบที่ 2 

ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับเเท็กซี่สาธารณะที่เช่าขับ

การจ่ายเงิน 

จ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น 

หลักฐานการลงทะเบียน

1.ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ รับ ณ จุดลงทะเบียน

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

4.บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธษรณะ

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 29 จังหวัด เช็คขั้นตอน ครบจบที่เดียว

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64 

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น

3.มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เเละบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

4.รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

5.ประกอบการชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

6.มีศักยภาพในการขับรถ

7.กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ เเละผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ทั้งนี้มี กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน  รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน  กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

การจ่ายเงินเยียวยา

 

13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท จำนวน 2 เดือน)

16 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน(คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน)  วิธีการจ่ายเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง