แนะ 10 ข้อปฏิบัติโรงหนังหลังคลายล็อกดาวน์

01 ตุลาคม 2564

คลายล็อกดาวน์ เปิดโรงภาพยนตร์ กรมอนามัย แนะ 10 ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1 ตุลาคม 2564 จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น.ลดที่นั่งให้เหลือ 50% นั้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ และพนักงานให้บริการในโรงภาพยนตร์ว่า ต้องยึดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

  1. จัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการด้วย “ไทยเซฟไทย” หรือหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง แนะนำให้ตรวจด้วย ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
  2. กำกับดูแลให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
  3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
  4. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกัน และระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว ลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยให้มีการลงทะเบียนจองคิว รวมทั้งลดการสัมผัส เช่น การจองตั๋วและจ่ายเงินแบบออนไลน์การตรวจบัตรโดยการสแกน

5.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ

6.ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด โดยเน้นบริเวณหรือจุดเสี่ยงและจุดที่มีการสัมผัส

7.จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

8.มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

9.มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล

10.โรงภาพยนตร์ต้องเข้ารับการประเมินผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID 2 PLUS

ทั้งนี้ ขณะชมภาพยนตร์ ขอให้งดกินอาหารและเครื่องดื่ม และภายหลังการใช้บริการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน