โปรดเกล้าฯ ให้ “ผู้พิพากษาศาลฎีกา” พ้นจากตำแหน่งเหตุมีมลทินมัวหมอง

28 ก.ย. 2564 เวลา 4:28 น. 3.2k

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ “สราวุธ ศิริภาณุรักษ์” พ้นจากตำแหน่ง “ผู้พิพากษาศาลฎีกา” เหตุมีมลทิน มัวหมอง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีมลทินหรือมัวหมอง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (6) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

 

จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

                                    โปรดเกล้าฯ ให้ “ผู้พิพากษาศาลฎีกา” พ้นจากตำแหน่งเหตุมีมลทินมัวหมอง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง