ซีพี ออลล์ สร้างงาน สร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

10 พ.ค. 2567 | 12:35 น.

ในประเทศไทยยังมีคนพิการจำนวนมากที่ตกหล่น ในจำนวนผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวทุกภูมิภาค ในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 2,273,981 คน (ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) มีเพียง 2 แสนกว่าคนที่มีงานทำ

คนพิการในในปัจจุบันมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ถูกมองว่าเป็นผู้เสมือนบุคคลไร้ความสามารถ ทำให้ต้องเผชิญความยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าหลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550 ก็ทำให้คนพิการมีโอกาสในสังคมมากขึ้น แต่ว่าความเข้าใจของสถานประกอบการในเรื่องของการจ้างงาน มาตรา 33 ที่ พรบ.ฉบับนี้กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีการจ้างงานคนพิการในอัตราร้อยต่อหนึ่ง ในทางปฏิบัติจริงสถานประกอบการต่างๆ ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ ยังไม่ได้ให้โอกาสคนพิการเท่าที่ควร เริ่มต้นเราจะเห็นได้จาก โครงการพิเศษ การจ้างงานคนพิการของ บมจ.ซีพี ออลล์ที่เปิดโอกาสให้คนพิการ ซึ่งกลุ่มแรกๆ จะเป็นกล่มของทหารผ่านศึกพิการที่ได้รับโอกาส หลังจากนั้นก็มีการขยายโอกาสมาถึงคนพิการประเภทอื่นๆ

 

ซีพี ออลล์ สร้างงาน สร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

 

การจ้างงานคนพิการ ยั่งยืนกว่าการบริจาค ยกตัวอย่างในจังหวัดสมุทรปราการ เราได้รับการให้โอกาสในการเข้าสู่ระบบการจ้างงานของบริษัทตามมาตรา 33 ซึ่งแน่นอน เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนพิการที่ได้รับโอกาส ซึ่งเดิมจะไม่มีรายได้และเป็นภาระของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเลี้ยงดู แต่ปัจจุบัน หลังจากที่มีโอกาสเข้ามาร่วมในโครงการจ้างงานพิเศษ ของ ซีพี ออลล์ แล้ว ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น มีรายได้ มีหน้ามีตาในสังคม สามารถที่จะออกไปมีกิจกรรมร่วมกับสังคมได้ โดยไม่ติดขัด ไม่ขัดสนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

รูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมทำให้คนพิการได้ใช้ทักษะฝีมือ และความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และมีความสุขกับการทำงาน สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยศักยภาพของตนเอง

 

นายพีระพัฒน์ สนิทเชื้อ คนพิการทางด้านสายตา

 

นายพีระพัฒน์ สนิทเชื้อ คนพิการทางด้านสายตา

นายพีระพัฒน์ สนิทเชื้อ คนพิการทางด้านสายตา

นายพีระพัฒน์ สนิทเชื้อ คนพิการทางด้านสายตา ทำงานประจำเป็นหมอนวดประจำของอาจารย์มเหศักดิ์ วงนอก ที่นวมินทร์ และได้ทำงานบริการนวดที่ซีพี ออลล์ ทุกวันพุธ โดยให้บริการวันละ 6 คน บอกความรู้สึกว่า “ดีใจที่ทางซีพี ออลล์ ได้มีการจ้างงานพวกเราซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา มีความสุขกับการทำงาน เดินทางไม่ลำบาก ก่อนหน้านี้ก็ทำที่ขอนแก่นที่บ้านเกิด อยากให้ทางบริษัทต่างๆ ได้มีการจ้างงานคนพิการ เพราะสมัยนี้พวกเราเป็นผู้มีความสามารถแตกต่างจากสมัยก่อนซี่งสังคมมองว่าเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ”

 

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปิยะ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

 

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปิยะ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ กล่าวว่า “ทางซีพี ออลล์ได้ให้โอกาสคนพิการทุกๆ ประเภท ซึ่งทางสมคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพ และพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเองก็ได้รับโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้พิการได้ทำงานตามมาตรา 35 เป็นการจ้างเหมาบริการการนวด ทำให้คนพิการมีความสุขเพราะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนนวดมานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้มารับบริการก็ได้รับความสุขจากการนวด ส่วนผู้พิการเองก็มีรายได้เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว ถือว่าเป็นโครงงการที่ดี ส่วนใหญ่ที่ส่งคนมาทำงานก็ได้รับคำตอบจากหมอนวดเองได้รับความสะดวกสบายเป็นกันเองทำงานด้วยความสบายใจ อยากให้สถานประกอบการต่างๆ ทั่วไปเปิดโอกาสในการจ้างงานคนพิการ ไม่ว่าในมาตรา 33 แห่งพรบ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือจะเป็นการจ้างเหมาบริการซึ่งความพิการของคนพิการแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัด ส่วนคนพิการทางการมองเห็นจะเป็นการให้บริการการนวดแผนไทย”

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ ซีพี ออลล์เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการจ้างคนพิการในระบบ ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ประกอบด้วยคนพิการประเภทต่างๆ อาทิ คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางสายตา คนพิการทางออทิสติก คนพิการทางจิตเวช และคนพิการทางการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,047 คน ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”