ทบทวนสิทธิ์ ม.40 ม.39 ม.33 สปส.เปิดให้ยื่นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึง 31 ต.ค.นี้

26 ก.ย. 2564 | 00:55 น.

ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ประกันสังคม แนะให้นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33, ม.39, ม.40 ยื่นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้โอนเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประตนทั้ง 3 มาตรา ไปแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท แต่ยังพบว่ามีนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขโครงการฯ แต่ยังไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีได้ จากสาเหตุเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้ หรือผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไม่ได้ เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น

ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย อยากให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วนทุกคน ซึ่งในการนี้ ตนได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติเร่งตรวจสอบข้อมูล และเปิดให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ได้แก่ แบบคำขอรับเงินเยียวยาฯ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ฉบับจริง ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  และลงชื่อแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และหนังสือมอบอำนาจได้จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • ในกรณีเป็นบุคคลล้มละลายให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย
  • กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
  • กรณีเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีให้แนบหลักฐานการถูกยึดอายัดบัญชี เป็นต้น

ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ถึง 31ต.ค.64

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย ตรวจสอบความถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก   ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้ครบทุกฉบับ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เงื่อนไขต้องเป็นพื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม 

ทั้งนี้นายจ้าง และผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล คือ อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง