5 ขั้นตอน ประกันสังคมมาตรา 33 เยียวยาลูกจ้างว่างงานจากโควิด

25 ก.ย. 2564 | 18:00 น.

เช็ค 5 ขั้นตอน รับเงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับลูกจ้างว่างงานจากโควิด ตกงาน หรือลาออก ก็ยังมีสิทธิประกันสังคมดูแลอยู่

เกาะติด มาตรการเยียวยาสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33

โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือน ย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน 

1.ว่างงงานจากเหตุสุดวิสัย รับ 50%ของค่าจ้าง

2.ถูกเลิกจ้าง รับเงิน 70%

3.ลาออก-สิ้นสุดสัญา รับเงิน 45% ของค่าจ้าง

5 ขั้นตอนรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด

1.ลูกจ้างกรอกเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ สปส. 2-01/7 ให้นายจ้างพร้อมแบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

กรณีกักตัว ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่สั่งให้กักตัว

2.นายจ้างรวบรวมเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7)  หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จากลูกจ้าง  และ

3.นายจ้างนำเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนบันทึกข้อมูลในระบบ E-service  สำนักงานประกันสังคม สามารถสมัครใช้งานในเว็บไซต์ก่อน

4.กรอกลงระบบ E-service แล้ว นายจ้างนำเอกสารเหล่านั้นส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ต้องส่งภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงระบบ E-service5

5.เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูล จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ ในกรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทรสายด่วน 1506

เงื่อนไขรับเงินเยียวยาประกันสังคม

  • ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน
  • ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือกรณีหน่วยงานภาครัฐให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว โดยการหยุดงาน ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง
  • ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน
  • ในส่วนของนายจ้างก็ไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน

5 ขั้นตอน ประกันสังคมมาตรา 33  เยียวยาลูกจ้างว่างงานจากโควิด ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน