คนละครึ่งเฟส 3 เปิดหลักเกณฑ์ 18 ข้อ ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม สมัครเข้าโครงการ

23 ก.ย. 2564 เวลา 2:23 น. 10.5k

คนละครึ่งเฟส 3 เปิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข 18 ข้อ กระทรวงการคลัง เปิดให้ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ต้องทำอย่างไร เช็คครบจบที่นี่

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 สามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้ว โดยในวันที่ 4 ต.ค.นี้ จะเปิดระบบกับฟู้ดเดลิเวอรี่ จำนวน 2 ราย คือ แกร๊บ และ ไลน์แมน ให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.เริ่มรับออเดอร์ได้ 4 ต.ค.-31 ธ.ค.64
 

 

สำหรับ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 กระทรวงการคลัง ได้กำหนดรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และ/หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)  สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และ/หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในประเทศไทยและมีจำนวนร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มบน Platform ของตนเองไม่น้อยกว่า 20,000 ร้าน

 

2. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องมีระบบที่พร้อมเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทยฯ) ในฐานะผู้จัดทำระบบโครงการฯ โดยต้องมีระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ตามมาตรฐานสากล หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

3. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบฐานข้อมูลกับธ.กรุงไทยฯ ได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ระบบต้องสามารถรองรับได้ทั้งกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และการให้บริการจริง

4. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีศูนย์บริการตอบคำถามลูกค้า (Customer Service andOperation Support) เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ Cal Center E-mail Live Chat หรือช่องทางอื่นใด และต้องสามารถให้บริการได้ตลอด 24  ชั่วโมง รวมถึงต้องมีบริการ Call Center เชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มกับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม (Rider)

 

5. ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบว่าร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform เป็นร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯสำเร็จ และผ่านการให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วกับ ธ. กรุงไทยฯ

 

6. การชำระค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สั่งผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platformจะต้องเป็นการดำเนินการระหว่างแอปพลิเคชัน "เป้าตัง" ของประชาชนผู้สั่งอาหารกับแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"ของร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินสนับสนุนของภาครัฐโดยชำระเงินเข้าบัญชีของร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มดังกล่าวที่ผูกกับแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" เฉพาะในส่วนของค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

 

7. ห้ามร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มและผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ทอนเงินสดหรือรับ/ชำระคืนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเป็นเงินสดหรือประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด และห้ามยกเลิกคำสั่งซื้อบางส่วนในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน

 

8. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องจัดส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มทุกรายการที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ ให้แก่ ธ.กรุงไทยฯ ในวันถัดจากวันที่ธุรกรรมการซื้อขายดังกล่าวเสร็จสิ้น

 

คนละครึ่งเฟส 3 เปิดหลักเกณฑ์ 18 ข้อ ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม สมัครเข้าโครงการ

9. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องยินยอมและจัดส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อ-ขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มทุกรายการที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ ให้แก่ ธ.กรุงไทยฯ และ/หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

 

 

10. หากมีการตรวจสอบพบธุรกรรมการซื้อ-ขายผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ผิดปกติผู้ให้บริการ Food Delivery Pla tform จะต้องดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ/หรือ ธ.กรุงไทยฯ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ/หรือ ธ.กรุงไทยฯ กำหนด และผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบโดยตรง และ/หรือเข้าร่วมการชี้แจงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น พนักงานสอบสวน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เป็นต้น

 

11. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีแผนและระบบป้องกันการทุจริต และจัดส่งแผนและรายละเอียดระบบป้องกันการทุจริตให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยต้องติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสาระสำคัญ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ได้มีการป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบหรือให้ความร่วมมือตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรและทำให้รัฐไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายจากร้านค้า หรือประชาชนผู้เกี่ยวข้อง รัฐก็คงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform เป็นผู้ชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้แก่รัฐผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่รัฐกำหนด

 

12. ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีแนวทางการตรวจสอบและควบคุมด้านราคา โดยราคาอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ขายผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องไม่สูงกว่าราคาอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เคยขายผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ก่อนเข้าร่วมโครงการฯและผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องสามารถให้ข้อมูลทางด้านราคาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเช่น ข้อมูลสรุปยอดรวมการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit : GP) จากแต่ละ ร้านค้าที่สามารถแบ่งเป็นรายได้ค่า GP ร้ายได้จากโครงการฯ รายได้จากค่าบริการจัดส่ง เป็นต้น

 

13. เงื่อนไขการเก็บค่า GP และค่าบริการจัดส่งของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ผ่านโครงการฯมีดังนี้

13.1 เก็บค่า GP จากค่าอาหรและ/หรือเครื่องดื่ม จากร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery platform หรือ

13.2 เก็บค่า GP จากค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม จากร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platformและสนับสนุนค่าบริการจัดส่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน

 

14.ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มจะสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platformเพื่อใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ถูกระงับสิทธิการเชื่อมต่อกับโครงการฯ ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายดังกล่าวสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform รายใหม่ได้

 

15. รัฐสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform กรณีที่อัตราที่ไม่สามารถส่งสินค้า (Unalloca ted/Reject rate) จากสาเหตุที่มีผู้ขนส่งอาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เฉลี่ยสะสมเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการFood Delivery Platform นั้นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

 

16. การสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถสั่งได้ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ของทุกวัน

 

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและพัฒนาธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของโครงการฯ ผู้ให้บริการ FoodDelivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

18. ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร้านค้าและ/หรือประชาชนอันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ร้านค้า หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการ Food DeliveryPlatform ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 

ที่มา:คนละครึ่งเฟส 3

แท็กที่เกี่ยวข้อง