“นิพนธ์”เปิดกิจกรรม"บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)”ต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

21 ก.ย. 2564 เวลา 5:53 น. 3

“นิพนธ์” เปิดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ร่วมเป็นต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

วันนี้(20 ก.ย.64) ที่อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง(กปน.) สํานักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 “บวร Online” โดยมี นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกรมช.มหาดไทย นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. และ นายกวี  อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และคณะผู้แทนหน่วยงานต้นแบบทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า กิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 “บวร Online” เป็นโครงการที่การประปานครหลวงจัดขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญทางสังคม ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และในปีนี้ ได้ขยายผลไปยัง กลุ่มเป้าหมายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ในเขตพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

  “นิพนธ์”เปิดกิจกรรม"บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)”ต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า    “นิพนธ์”เปิดกิจกรรม"บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)”ต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ทั้งนี้เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดน้ำ ทั้งวิธีประหยัดน้ำในชีวิตประจําวัน การดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำ การตรวจหาท่อแตกรั่วภายในอาคารที่พักอาศัย ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจําวันช่วยลดการ สูญเสียน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาสังคม และช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

                         “นิพนธ์”เปิดกิจกรรม"บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)”ต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

นอกจากนี้ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็นให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ลดการใช้พลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

พร้อมดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับ การรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง ให้แก่หน่วยงานต้นแบบ ซึ่งมีเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 %

        “นิพนธ์”เปิดกิจกรรม"บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)”ต้นแบบใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง