ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ชลบุรี อบต.บ่อวิน เปิดฉีดซิโนฟาร์ม 2,750 สิทธิ

17 ก.ย. 2564 เวลา 13:51 น. 3.3k

ชลบุรี อบต.บ่อวิน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2,750 สิทธิ 22-24 ก.ย. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารที่ต้องเตรียมที่นี่

17 กันยายน 2564 - ชลบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เปิดลงทะเบียนวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน จำนวน 2,750 สิทธิ ระหว่างวันที่ 22 -24 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน เวลา 08.30-16.00 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้ที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ หรือเป็นผู้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่องค์การบำริหารส่วนตำบลบ่อวิน

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • เอกสารที่ยืนยันว่าพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน (กรณีเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน)

หมายเหตุ : โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนหากติดต่อไม่ได้ถือว่าท่านสละสิทธิ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวนจะพิจารณาผู้ที่ได้รับวัคซีนเรียงตามลำดับ ดังนี้

 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่รับลงทะเบียนทางออนไลน์
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคโรื้อรัง
 3. ผู้พิการ
 4. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
 5. ผู้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ชลบุรี อบต.บ่อวิน เปิดฉีดซิโนฟาร์ม 2,750 สิทธิ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง