svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อีก 6 วัน รพ.เครือเกษมราษฎร์ แจ้งลำดับคิวฉีดวัตซีน “โมเดอร์นา”

10 กันยายน 2564

มาแล้ว วัคซีน “โมเดอร์นา” รพ.เครือเกษมราษฎร์ เตรียมแจ้งลำดับคิวฉีดวัคซีน ตามลำดับการจองจากผู้ที่ชำระเงินก่อน หลัง

เฟซบุ๊ก Kasemrad BK Hospital โพสต์ แจ้งข่าว โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุณเวช และ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จะแจ้งลำดับคิวโดยอ้างอิงจากการเรียงลำดับการจองจากผู้ที่ชำระเงินก่อนและหลัง

 

โปรดยืนยันรายชื่อเข้ามาภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อที่โรงพยาบาลจะสามารถดำเนินการออกใบมัดจำให้ท่านได้ตามระบบต่อไป Link > https://www.ksbrhospital.com/

 

หมายเหตุ สำหรับใบมัดจำที่ยังคงค้างทางบริษัทจะดำเดินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือน กันยายน 2564

 

ทั้งนี้ รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" (Moderna)

1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

 

2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน

     - ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน

     3.1 กรณีฉีด Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม

     3.2 กรณีฉีด AstraZeneca มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)

 

* หมายเหตุ : การฉีดเข็มกระตุ้น เป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศภายหลัง

 

การจัดสรรวัคซีน

เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน

 

การคืนเงิน

 

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

     - ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

     - แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

 

การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ

 

ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

 

     - ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,650 บาท / เข็ม

     - ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน

     - เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

     - วัคซีนคาดว่าจะนำเข้ามาถึงประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 

1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น

2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

3. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า