svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ด่วน! จองวัคซีนโมเดอร์นา รพ.บำรุงราษฎร์ และเครือเกษมราษฏร์ ยังไม่เต็ม

09 กรกฎาคม 2564

รพ.บำรุงราษฎร์ และรพ.ในเครือเกษมราษฏร์,การุญเวช , เวิลด์เมดิคอล หลังจากประกาศเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นา รอบ 2 สำหรับการฉีดเฟส 1 ผ่านมา 1 ชม สิทธิ์ยังเต็ม ผู้สนใจจองยังมีลุ้น ยังมีสิทธิ์คงเหลือ ให้ผู้สนใจลงทะเบียนจอง

โดยรพ.บำรุงราษฎร์ เปิดให้จองผ่านเว็บไซต์  www.bumrungrad.com โดยผู้ที่สนใจจะต้อง กรอกประวัติ การได้รับวัคซีนตามความเป็นจริง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่

หากผ่านเกณฑ์ทางรพ.จะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปให้ทางอีเมล กำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวัน เมื่อเต็มแล้วจะปิดการลงทะเบียนและเปิดรับใหม่ในวันถัดไป


ด่วน! จองวัคซีนโมเดอร์นา รพ.บำรุงราษฎร์ และเครือเกษมราษฏร์ ยังไม่เต็ม

ทั้งนี้ รพ. จะให้สิทธิกับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯก่อน เนื่องจากมีประวัติการรักษา โดยผู้ป่วยของรพ.จะยังไม่มีการรับวัคซีนใดใดมาก่อน ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการจัดสรรให้ทั้ง 2 เข็ม 

 

กลุ่มต่อมาที่รพ. จะให้สิทธิคือ กลุ่มที่รับซิโนแวค 2 เข็มแล้ว และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าเพื่อ booster 1 เข็มได้ โดยในกลุ่มนี้จะมีการจัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน  โดยการจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

ด่วน! จองวัคซีนโมเดอร์นา รพ.บำรุงราษฎร์ และเครือเกษมราษฏร์ ยังไม่เต็ม

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นและคืนเงินมัดจำค่าวัคซีนโดยเด็ดขาด 

ขณะที่ รพ.ในเครือเกษมราษฏร์,การุญเวช , เวิลด์เมดิคอล ได้ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนว่า เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อนประชาชนที่สนใจสามารถผ่าน  https://bit.ly/BCHvacbooking 

ด่วน! จองวัคซีนโมเดอร์นา รพ.บำรุงราษฎร์ และเครือเกษมราษฏร์ ยังไม่เต็ม
 

นอกจากนี้ยังพิจราณากรณีการคืนเงินดังนี้ 

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

- ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

- แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนในลอตต่อไป

 

2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

 

รวมทั้งสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

ด่วน! จองวัคซีนโมเดอร์นา รพ.บำรุงราษฎร์ และเครือเกษมราษฏร์ ยังไม่เต็ม

สำหรับรายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna

1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน

     - ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน

     3.1 กรณีฉีด Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม

     3.2 กรณีฉีด AstraZeneca มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)

 

สำหรับการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบออนไลน์ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน 

 

ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ

 

ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

     - ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,650 บาท / เข็ม

     - ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน

     - เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน ภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

     - วัคซีนคาดว่าจะนำเข้ามาถึงประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

 

เงื่อนไขอื่นๆ

1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น

2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

3. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า