"นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

21 ส.ค. 2564 | 07:31 น.

"รัฐมนตรีนิพนธ์"ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน ที่ต้องทุ่มเทช่วยเหลืออย่างจริงจัง หลังมอบโฉนดที่ดินให้ชาวจังหวัดน่าน 2,300 แปลง

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ตำบลไชยสถาน (วัดต้นแก้ว) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

                   "นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

ในครั้งนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จของจังหวัดน่าน จำนวนทั้งสิ้น 2,300 แปลง และมีตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มารับมอบจำนวน 50 แปลง และ เดินไปมอบโฉนดที่ดินถึงที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุอีกจำนวน 10 แปลง 

                       "นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินในวันนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดินมีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

                          "นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้เพราะที่ดินคือชีวิต ที่ต้องทุ่มเท ผลักดันในการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง ซึ่งภายใต้การกำกับของตน ในส่วนของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ต้องเร่งรัดในการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

                      "นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์ จึงมีความสำคัญสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดิน หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่านำไปจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่จำเป็น

                         "นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

"ผมได้ผลักดันอย่างเต็มที่ในการขยายผลเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง" 

                    

แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี หลายคนเป็นที่ดินที่ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษ ก็อยากให้ที่ดินดังกล่าวได้ส่งต่อไปถึงลูกหลาน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาเมือง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป 

                     

สำหรับจังหวัดน่านมีเป้าหมายในการมอบโฉนดทั้งหมด 2,142 แปลง  มอบโฉนดในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้วจำนวน 2,363 แปลง โดยเป็นในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 560 แปลง

                  "นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน

"โฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 50 แปลง ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี" รมช.มหาดไทย ระบุ