ร.พ.มหาวิทยาลัยบูรพาฉีดไฟเซอร์ให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงยืนยันก่อน15ส.ค.นี้

14 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มเด็กและหญิงตั้งครรภ์สำหรับ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยงสำหรับกลุ่มผู้สงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะนำข้อมูลมาจากระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้กดยืนยันก่อน15ส.ค.นี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าได้รับการจัดสรรวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด (กลุ่มเด็กและหญิงตั้งครรภ์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยา ลัยบูรพาเท่านั้น สำหรับกลุ่มผู้สงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะนำข้อมูลมาจากระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่http://buh.buu.ac.th/covidvaccine/  กดยืนยันการเข้ารับบริการ (ถ้าคิวเต็มก่อนจะปิดระบบยืนยัน) ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น.

ให้มารับวัคซีน เข็มที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์ (ตึกใหม่)

 

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารดังกล่าว และปากกา มาในวันนัดหมายฉีดวัคซีน 1. บัตรประชาชน 2. สมุดฝากครรภ์ / สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ร.พ.มหาวิทยาลัยบูรพาฉีดไฟเซอร์ให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงยืนยันก่อน15ส.ค.นี้