แพทย์ศาสตร์ ศิริราช ประกาศ ดำเนินคดี ผู้ให้ข้อมูล สร้างความเสียหายต่อคณะ

06 ส.ค. 2564 | 09:17 น.

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประกาศแนวทางเอาผิด ดำเนินคดี ผู้เผยแพร่ข้อมูล - ให้ข่าวสาร ในสื่อ และโซเซียลมีเดีย อันสร้างความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อนให้สังคม นำมาสู่ความเสียหายต่อคณะ และ บุคคล

6 ส.ค.2564 - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล ออกหนังสือล่าสุด เรื่อง แนวทางดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย  อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะหรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่า...ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญต้านต่าง ๆ ไปให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลด้านวิซาการ ตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้ช้อมูลทางต้านวิชาการ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน วงกว้าง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำงาน 

 

แต่ปรากฎว่า มีการแสดงความเห็นส่วนบุคคลหรือของกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจนมีการ ใช้พื้นที่ภายในคณะฯ ติดประกาศข้อความพาดพิงถึงคณาจารย์ โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเนื้อหา ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนรวมไปถึงมีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ใด้รับมอบหมาย 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นและการแสดงออกส่วนบุคคล บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามบทบัญญัติของ กฎหมาย แต่เพื่อมิให้มีการละเมิตสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนความเสียหายต่อคณะฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร์ในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจน การแสดงออกที่มีลักษณะเข้าข่ายทำผิดต่อกฎหมาย อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ หรือบุคลากรของคณะฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช  ประกาศ  ดำเนินคดี ผู้ให้ข้อมูล สร้างความเสียหายต่อคณะ