แถลงการณ์ 6 ข้อ การใช้ยาฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยติดโควิด-19

30 ก.ค. 2564 | 03:00 น.

แถลงการณ์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ หนุน ใช้ยา ฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยโควิดไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ไม่ใช้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ เสนอแก้ไขฉลากยาคำแนะนำการใช้ให้ชัดเจนและเป็นสินค้าควบคุมราคา

30 กรกฎาคม 2564 มีรายงานว่า วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม โดย รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยสภาเภสัชกรรม (ว.ภ.ส.) ออกแถลงการณ์เรื่อง “การใช้ยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด 19” ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

1.สนับสนุนให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร และแนวทางการรักษาโควิดของกรมการแพทย์ในผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย เพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยให้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เป็นเวลา 5 วัน โดยต้องเริ่มยาให้เร็วที่สุด

2.สนับสนุนให้ผู้ผลิตยาได้เร่งแก้ไขฉลากยา โดยให้ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภคบนฉลากอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับขนาดยาที่ถูกต้อง รวมทั้ง ระบุข้อห้ามใช้ ให้ถูกต้องตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด

3.สนับสนุนให้เภสัชกรมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ ที่มีการนำมาใช้รักษาหรือป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรที่ปลอดภัย

4.สนับสนุนให้มีการนำอาหารสมุนไพรมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในรูปแบบของอาหาร และปริมาณการบริโภคแบบอาหาร เพื่อความปลอดภัยของการบริโภค ได้แก่ กระชาย ขิง ขมิ้นชัน มะขามป้อม และอื่น ๆ

5.ไม่สนับสนุนการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการป้องกันการติดเชื้อ หรือเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อหวังผลป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผล และเพื่อให้มียาฟ้าทะลายโจรเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ให้ได้เข้าถึงยา รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพิษต่อตับที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน

6.เสนอให้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าควบคุมราคา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน

แถลงการณ์ 6 ข้อ การใช้ยาฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยติดโควิด-19