"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ปรับเงื่อนไขใหม่ มีอะไรบ้าง อัพเดทล่าสุด

25 ก.ค. 2564 เวลา 19:00 น. 4.7k

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" คลังปรับเงื่อนไขรายละเอียดโครงการใหม่ 3 ข้อ ขยายเวลาซื้อสินค้าแลกสิทธิรับ e-Voucher ถึง 30 พ.ย.64 เพิ่มวงเงินใช้จ่ายต่อวันจาก 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท ลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเหลือ 1.4 ล้านสิทธิ

อัพเดท "ยิ่งใช้ยิ่งได้" คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 20 ก.ค.64 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 และครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64  

โดยคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ปรับเงื่อนไขใหม่ มีอะไรบ้าง อัพเดทล่าสุด

  1. ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่จะได้รับการสนับสนุนวงเงินสิทธิ e - Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30  กันยายน 2564 เป็นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
  2. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ต่อวัน จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันเป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายสูงสุด ที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2564 และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e - Voucher ย้อนหลัง
  3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จากเดิม 4 ล้านสิทธิเป็น 1.4 ล้านสิทธิ

สำหรับโครงการ“ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่านแอปฯเป๋าตัง สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการหรือมาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตังพร้อมผูก G-Wallet

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” คืออะไร

"ยิ่งใช้ยิ่งได้"  เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการบริโภค ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ“ยิ่งใช้ยิ่งได้” สำหรับประชาชน 

  • จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน 
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(ผ่านบัตรประชาชน) หรือ โครงการคนละครึ่งเฟส3

อัพเดทจำนวนสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 น. จำนวนสิทธิคงเหลือ 939,143 สิทธิ

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ปรับเงื่อนไขใหม่ มีอะไรบ้าง อัพเดทล่าสุด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ได้รับสิทธิสะสมทั้งสิ้น 457,264 คน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 51,873 คน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 472 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher 431.8 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e - Voucher ทั้งสิ้นกว่า 43.7 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง