ลดเงินนำส่งรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา40 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

23 ก.ค. 2564 เวลา 20:59 น.7.4k

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎกระทรวง ลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 40 บุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ปี64 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 64 - 31 มกราคม 65

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

 

ข้อ 2 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท
2. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท

 

ข้อ 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เดือนละสามสิบบาท
2. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท

 

ข้อ 4 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนขี่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เดือนละเก้าสิบบาท
2. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลดเงินนำส่งรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา40 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ลดเงินนำส่งรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา40 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง