ประกาศแล้ว “ครูโรงเรียนเอกชน”ได้“ค่าครองชีพชั่วคราว”เดือนละ 1,500 บาท

22 ก.ค. 2564 เวลา 12:30 น.313

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว “ครูโรงเรียนเอกชน” ที่เงินดือนไม่ถึง 11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม“ค่าครองชีพชั่วคราว” ไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.64 โดย“รัฐ-โรงเรียน”อุดหนุนคนละครึ่ง

วันนี้(22 ก.ค.64) เว็บไวต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔  ระบุว่า 

 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และให้สอดคล้องกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และมติคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุน เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔”

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 

(๑) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

(๒) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

 

“เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” หมายความว่า เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน

 

“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล

 

“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน

 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือบุคคล ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย

 

“สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” หมายความว่า สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

 

“สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

 

“สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ในทุกอําเภอของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวีและอําเภอสะบ้าย้อย

 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ข้อ ๕ ครูซึ่งได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ได้รับเงินเดือน ไม่ถึงเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ไม่เกินเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท

 

การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้โรงเรียนรับผิดชอบการเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวจํานวนกึ่งหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนครูที่ได้รับต้องไม่ต่ำกว่าประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางราชการกําหนด เงินเดือนที่นํามาคํานวณและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่คํานวณได้ หากมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง 

 

ข้อ ๖ วิธีการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

(๑) โรงเรียนจัดทําคําขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช.๑) และบัญชีรายชื่อครูที่มีสิทธิ รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช.๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็น ผู้สอนศาสนาในโรงเรียนและสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของครูแต่ละคน สําหรับกรุงเทพมหานครส่งที่ สํานักงาน ส่วนจังหวัดอื่นส่งที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี

 

(๒) ให้สํานักงาน หรือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจสอบเอกสารตาม (๑) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวแก่ครูตามข้อ ๕

 

(๓) ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ “เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว จังหวัด....”

 

(๔) ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี รวบรวมข้อมูลของครูในโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และสรุปส่งสํานักงาน ภายใน วันที่ ๑๐ กรกฎาคมของทุกปี ตามแบบที่สํานักงานกําหนด

 

(๕) ให้สํานักงานรวบรวมจัดทํารายละเอียดสรุปยอดจํานวนครูและจํานวนเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ (๓)

 

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด ข้อ ๘ การกํากับดูแล การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) สํานักงาน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ดําเนินการตรวจติดตามและรายงานผลการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 

(๒) ในกรณีที่ตรวจพบว่าโรงเรียนมีการเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ ให้ผู้อนุญาตเรียกเงินที่เบิกผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิคืนจากโรงเรียนทันที

 

(๓) เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวโดยทุจริต ให้ผู้อนุญาตดําเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจํานวนเงินที่ทุจริต นับแต่วันที่ เบิกทุจริตจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้อนุญาตพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทําความผิด ต่อไป

 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือ กระทรวงการคลังยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ให้ประกาศฉบับนี้เป็นอันยกเลิกไปด้วย

 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีการใดไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ต. ๒๕๖๔ 

ตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  ประกาศแล้ว “ครูโรงเรียนเอกชน”ได้“ค่าครองชีพชั่วคราว”เดือนละ 1,500 บาท   ประกาศแล้ว “ครูโรงเรียนเอกชน”ได้“ค่าครองชีพชั่วคราว”เดือนละ 1,500 บาท    ประกาศแล้ว “ครูโรงเรียนเอกชน”ได้“ค่าครองชีพชั่วคราว”เดือนละ 1,500 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง