ศธ.ประกาศคุมเข้มค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมอื่นโรงเรียนเอกชน 

25 มิ.ย. 2564 เวลา 13:04 น.578

ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน เพื่อมิให้เป็นการแสวงหากําไรเกินควร หรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

วันนี้(25 มิ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน ระบุว่า

เพื่อให้การจัดทําประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน ในระบบ เป็นไปในแนวทางที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกําหนด มิให้เป็นการแสวงหากําไรเกินควร หรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร เกิดความโปร่งใส และสร้างความเป็นธรรม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๓ (๒) และ (๖) มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ของโรงเรียนเอกชน”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง หรือนักเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“ค่าธรรมเนียมอื่น” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองหรือนักเรียน เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าบํารุงและค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา แล้วแต่กรณี
 

ข้อ ๔ โรงเรียนต้องจัดทําประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น และผลตอบแทนอันไม่มีลักษณะแสวงหากําไรอันเกินควรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน และเสนอผู้อนุญาตลงนามรับทราบก่อนเผยแพร่ หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ในโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทุกคนทราบล่วงหน้า

ข้อ ๕ ให้โรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ไม่เกินส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่าย รายหัวภาครัฐ และเงินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ เว้นแต่โรงเรียนใดไม่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ให้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามรายการที่ประกาศ ตามข้อ ๔

ข้อ 6 โรงเรียนใดที่มีความจําเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นให้พิจารณาเก็บได้ ตามรายการที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นต้องเป็นไปตามรายการ ในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

ข้อ 8 โรงเรียนจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่ประกาศไว้มิได้
ข้อ 9  การประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โรงเรียน ต้องกําหนดเงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นไว้ในประกาศทุกครั้ง โดยการกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวโรงเรียนต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมแห่งเงื่อนไขแก่ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นสําคัญ

 

ข้อ ๑๐ โรงเรียนต้องจัดส่งประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ให้ผู้อนุญาตลงนามทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อนุญาตรับทราบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนต้องบันทึกรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้อนุญาตรับทราบ และต้องนําประกาศเข้าระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   ศธ.ประกาศคุมเข้มค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมอื่นโรงเรียนเอกชน               

ศธ.ประกาศคุมเข้มค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมอื่นโรงเรียนเอกชน 

 

ศธ.ประกาศคุมเข้มค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมอื่นโรงเรียนเอกชน 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง