เริ่มแล้ว ล็อกดาวน์ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สรุปมาตรการ ทำอะไรได้บ้าง

19 ก.ค. 2564 เวลา 17:05 น. 16.3k

เริ่มแล้ววันนี้ 20 กรกฎาคม 2564 "ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว" 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด สรุปมาตรการ ประชาชน/กิจการ ทำอะไรได้บ้าง ครบจบที่นี่

เริ่มแล้ววันนี้ 20 กรกฎาคม 2564 "ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว" 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด หรือ ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

เริ่มแล้ว ล็อกดาวน์ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สรุปมาตรการ ทำอะไรได้บ้าง

สรุปข้อกำหนดล่าสุด(ฉบับที่ 28)

สรุปข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะตามข้อ 6 ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชนและกิจการในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำอะไรได้บ้าง?

ประชาชน

 • ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
 • ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่การเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการ ดํารงชีวิต การพบแพทย์ การรับวัคซีน 
 • ให้ WFH 100% ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และให้เอกชน WFH เต็มขีดความสามารถ ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข การควบคุมโรค ระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกําหนดเวลาปฏิบัติ ชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า หากมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ต้อง DMHTTA 
 • ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่/กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน “ไทยชนะ” ณ ด่านตรวจ หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื่อเพื่อชาติ (https://www.covid-19.in.th) 

 • จํากัดจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50 % ของความจุ ของผู้โดยสารสําหรับยานพาหนะแต่ละประเภท 

* ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

 • ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจํานวนมากกว่า 5 คน

เริ่มแล้ว ล็อกดาวน์ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สรุปมาตรการ ทำอะไรได้บ้าง

กิจการ

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ห้ามทานในร้าน+ take away เท่านั้น เปิดได้ถึง 20.00 น. 
 • ห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะแผนก ซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐ เปิดได้ถึง 20.00 น. 
 • โรงแรม เปิดได้ปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ปิดตั้งแต่ 20.00-04.00 น. 
 • โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา เรียนผ่านระบบทางไกล งดใช้อาคารในการเรียนแบบ ON-SITE 
 • กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร คมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์

ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจําหน่ายเครื่องมือช่างและ อุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานที่จําหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ํามัน ปั้มแก๊ส รวมทั้ง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

เริ่มแล้ว ล็อกดาวน์ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สรุปมาตรการ ทำอะไรได้บ้าง ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

แท็กที่เกี่ยวข้อง