สรุป "ข้าราชการ-เอกชน" WFH ยังไง หลัง "ล็อกดาวน์"ล่าสุด พื้นที่สีแดงเข้ม  

18 ก.ค. 2564 เวลา 10:57 น. 12.5k

ข้าราชการ-เอกชน ตรวจสอบเงื่อนไข การทำงานที่บ้าน หรือ Work from home หลังยกระดับ ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มีคำถามเข้ามายัง ฐานเศรษฐกิจ ถึงเงื่อนไข ข้อกำหนด เกี่ยวกับการ Work from home (WFH) หรือ ทำงานที่บ้าน ของข้าราชการ บริษัทเอกชน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ต้องทำยังไง 

หลังจากวันที่ 18 ก.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ซึ่งลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อยกระดับล็อกดาวน์ เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. นี้ 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบ ข้อกำหนดฉบับดังกล่าว พบเงื่อนไขในการ work from home หรือ WFH ของข้าราชการ และเอกชนในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ซึ่งระบุอยู่ในข้อ 9 ดังนี้ 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

 • ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในความรับผิดชอบดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจํานวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจํานวนและจํากัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง ของบุคคล 
 • รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจํานวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม 
 • ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้น

การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ให้เปิดให้บริการ เฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 • บริการสาธารณสุข 
 • การควบคุมโรค 
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค 
 • การจราจร 
 • การบรรเทาสาธารณภัย 
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 • หรืองานที่มีกําหนดเวลาปฏิบัติชัดเจน และได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นการปฏิบัติงานที่สามารถดําเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค 

โดยให้พิจารณาดําเนินการตามความจําเป็นและเหมาะสมที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สรุป "ข้าราชการ-เอกชน" WFH ยังไง หลัง "ล็อกดาวน์"ล่าสุด พื้นที่สีแดงเข้ม  

การปฏิบัติงานของภาคเอกชน

 • ในช่วงระยะเวลานี้ จําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรดามาตรการต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้ โดยเฉพาะการลดและจํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล สามารถเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการยกระดับล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิวล่าสุดในรอบนี้ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย 

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดนครปฐม
 3. จังหวัดนนทบุรี
 4. จังหวัดปทุมธานี
 5. จังหวัดสมุทรปราการ
 6. จังหวัดสมุทรสาคร
 7. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 8. จังหวัดชลบุรี
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 10. จังหวัดนราธิวาส
 11. จังหวัดปัตตานี
 12. จังหวัดยะลา
 13. จังหวัดสงขลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง