"เคอร์ฟิว"ล่าสุดห้ามออกจากบ้านกี่โมง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

18 ก.ค. 2564 เวลา 5:28 น.222.6k

ยกระดับล็อกดาวน์ ขยาย"เคอร์ฟิว" 14 วัน พื้นที่สีแดงหรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13 จังหวัดถึง 2 ส.ค.64 ห้ามออกจากบ้านกี่โมง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่

วันนี้(18 ก.ค. 64) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อ ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อยกระดับล็อกดาวน์  เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13 จังหวัด  ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร , ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี ,นครปฐม ,นนทบุรี ,นราธิวาส, ปทุมธานี ,ปัตตานี ,พระนครศรีอยุธยา ,ยะลา ,สงขลา ,สมุทรปราการ ,สมุทรสาคร  (ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา)

 

ขยาย"เคอร์ฟิว"14 วันถึง 2 ส.ค.64

 

โดยการยกระดับมาตรการควบคุม กําหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน  นับแต่วันที่ข้อกําหนดฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกําหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้น การห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

การลด-จํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง  โดยให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เลี่ยง จํากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พํานักโดยไม่จําเป็น

ยกเว้น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้  

 

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 5 คน

 

คุมเวลาการเปิด-ปิด จำหน่ายอาหาร/ห้างสรรพสินค้า

  • การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดําเนินการได้ จนถึงเวลา 20.00 น.ห้ามบริโภคในร้าน 
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ โดยให้เปิดดําเนินการได้ จนถึงเวลา 20.00 น.
  • โรงแรม ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
  • ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และให้ปิดบริการในเวลา 20.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรฏาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง