วิธีสมัครพร้อมเพย์ "รับเงินเยียวยาประกันสังคม" ครบจบที่เดียว

21 ก.ค. 2564 เวลา 5:45 น. 137.9k

วิธีสมัครพร้อมเพย์ "รับเงินเยียวยาประกันสังคม" สิ่งที่ต้องใช้ ช่องทาง ขั้นตอนในการลงทะเบียน สำนักงานประกันสังคม ย้ำจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน"ประกันสังคม" รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เป็นเวลา 1 เดือน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ฉะเชิงเทรา 
 3. ชลบุรี 
 4. นครปฐม 
 5. นนทบุรี 
 6. นราธิวาส 
 7. ปทุมธานี 
 8. ปัตตานี 
 9. พระนครศรีอยุธยา 
 10. ยะลา 
 11. สงขลา
 12. สมุทรปราการ 
 13. สมุทรสาคร

สำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า นายจ้างบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนที่ได้รับรับเงินเยียวยาประกันสังคม จะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครพร้อมเพย์ "รับเงินเยียวยาประกันสังคม" ครบจบที่เดียว

วิธีการสมัครพร้อมเพย์

สิ่งที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ มี 3 อย่าง ดังนี้

 • สมุดบัญชีเงินฝาก/เลขที่บัญชีเงินฝาก 
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การนำหมายบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์มือถือผูกกับบัญชีเงินฝาก หรือการสมัครพร้อมเพย์ มีหลายช่องทาง ดังนี้

 • ตู้ ATM
 • เว็บไซต์ธนาคาร
 • Mobile Banking
 • สาขาธนาคาร

"ฐานเศรษฐกิจ"ขอนำตัวอย่างการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ 

ตู้ Krungsri ATM

 • เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ" • เลือกเมนู “บริการกรุงศรี พร้อมเพย์" 
 • เลือกประเภทการสมัคร (ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ)
 • เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ 
 • ระบุเบอร์มือถือ ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ 
 • ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน

วิธีสมัครพร้อมเพย์ "รับเงินเยียวยาประกันสังคม" ครบจบที่เดียว

Krungsri Online / KMA /Krungsri Biz Online

 • เลือกเมนู “กรุงศรี พร้อมเพย์" 
 • เลือกเมนู “ลงทะเบียน" 
 • ระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือที่ผูกกับ user นั้นๆ ขึ้นมา
 • แสดง เพื่อใช้สําหรับผูกบัญชีและเลือก "ดําเนินการ 
 • ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"

วิธีสมัครพร้อมเพย์ "รับเงินเยียวยาประกันสังคม" ครบจบที่เดียว สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับลงทะเบียน 
บัตรประชาชน
• ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือและไม่ใช่เจ้าของเบอร์มือถือ ให้นําใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนที่ระบุชื่อเจ้าของเบอร์มือถือเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตร และ เจ้าของเบอร์มือถือต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมนําบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์มือถือและเอกสารที่แสดงความ สัมพันธ์กับเจ้าของบัญชีมาแสดงตามแต่กรณี เช่น ทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

วิธีสมัครพร้อมเพย์ "รับเงินเยียวยาประกันสังคม" ครบจบที่เดียว ที่มา :  www.krungsri.com

รวมลิงค์ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ(คลิกที่นี่)

ธนาคารกรุงไทย(คลิกที่นี่)

ธนาคารกสิกรไทย(คลิกที่นี่)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย(คลิกที่นี่)

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต(คลิกที่นี่)

ธนาคารทิสโก้(คลิกที่นี่)

ธนาคารไทยเครดิต(คลิกที่นี่)

ธนาคารไทยพาณิชย์(คลิกที่นี่)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(คลิกที่นี่)

ธนาคารยูโอบี(คลิกที่นี่)

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์(คลิกที่นี่)

ธนาคารออมสิน(คลิกที่นี่)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(คลิกที่นี่)

ธนาคารอิสลาม(คลิกที่นี่)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในครั้งนี้ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์

"ขอให้ท่านรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย ส่วนนายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคล สำนักประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมไว้"นางเธียรรัตน์ กล่าว

สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้ 

 • ลูกจ้างมาตรา 33 จ่าย 50% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • นายจ้างมาตรา 33 จ่าย 3,000 บาทต่อคน ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 จ่ายรายละ 5,000 บาท 
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับ 5,000 บาท 
 • ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามการเยียวยาลูกจ้างมาตรา 33 และนายจ้างมาตรา 33 

ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง