“นิพนธ์”ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้าย 41 คนกลับบ้าน-ปิดรพ.สนามสงขลา

05 มิ.ย. 2564 | 10:50 น.

“นิพนธ์”ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้าย 41 คน กลับบ้าน ขอบคุณจนท.-คณะแพทย์ ม.อ.ทำงานหนักดูแลผู้ป่วยลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมปิดรพ.สนาม ส่งบุคลากรสนับสนุนการฉีดวัคซีน เริ่ม 7 มิ.ย.นี้

วันนี้ (5 มิ.ย.64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  ได้ทำพิธีส่งผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายชุดสุดท้ายกลับบ้านจำนวน 41 คน 

และได้ทำพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมฯ อ.เมืองสงขลา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์(โรงพยาบาลสนาม) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp:SCCC) เพื่อยุติการรับงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้กลับไปสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเริ่มต้นฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

           “นิพนธ์”ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้าย 41 คนกลับบ้าน-ปิดรพ.สนามสงขลา          

    “นิพนธ์”ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้าย 41 คนกลับบ้าน-ปิดรพ.สนามสงขลา
 

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งแพทย์ประจำ  แพทย์เวร พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน วิศวกร งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยเคหะบริการ งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ หน่วยยานพาหนะ หน่วยรถพยาบาล ฯลฯ ที่ได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รักษาหายจนสามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ในวันนี้ 

สำหรับโรงพยาบาลสนามส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสลานนท์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เปิดให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 - 5 มิถุนายน 2564 โดยการนำของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์พุทธวิบูลย์ 2.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช 3.ผู้ช่วยศาสตราจาย์นายแพทย์เทิดพงศ์ ทอองศรีราช โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 231 คน จากการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งเป็นชาวไทย จำนวน 120 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 111 คน 

            “นิพนธ์”ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้าย 41 คนกลับบ้าน-ปิดรพ.สนามสงขลา