เตรียมเช็กเลย ! 7 พ.ค. เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทโอนเข้าบัญชี

06 พ.ค. 2564 เวลา 8:53 น. 5.2k

กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งว่าจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 600 บาท (ทั้งจ่ายตรงงวด และ จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)


โดยจะธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจะเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ได้แก่ 


-ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม) 


-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 เมษายน 2564


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงเงินอุดหนุนบุตรเดือนพ.ค.64

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรในครั้งนี้ กำหนดการเดิมคือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564  แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดวันพืชมงคล ดังนั้นทางกรมบัญชีกลางจึงต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  ซึ่งไม่เพียงแต่เงินอุดหนุนบุตรเท่านั้น ในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยผู้พิการ ทางกรมบัญชีกลางก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกัน