“อุดรธานี”ห้ามขรก.-บุคลากรภาครัฐ-อปท.ออกนอกพื้นที่ป้องกันโควิด

24 เม.ย. 2564 เวลา 5:33 น. 767

“อุดรธานี”ห้ามข้าราชการ-บุคลากรภาครัฐ-อปท.ออกนอกพื้นที่ เหตุโควิดสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเร็ว ไม่แสดงอาการ คาดโทษไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรง

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง – น้ำคํา นายกเทศมนตรีเมืองหนองสําโรง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง และนายอําเภอทุกอ้าเภอ

ด้วยปัจจุบัน ปรากฏว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coid-19) ในประเทศไต้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และมีการแพร่ระบาดออกไป ในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว

ประกอบกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ เป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติทั้งผู้ติดเชื้อบางรายไม่ได้แสดงอาการของโรค แต่กลับสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดอื่นได้ หากไม่มีการป้องกันโรคที่ดี

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๒) และข้อ ๓๓ ของข้อกําหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้

1. ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจน บุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

2. กรณีจําเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดอุตรธานี ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กํากับดูแล แล้วแต่กรณี

3.กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานประจําจังหวัด นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจําเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยตรง

4. กรณีใต้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ฯ (ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุต) เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ฯ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของส่วนราชการ (Work From Home) โดยให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COviID-19) และแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของส่วนราชการ (Work from Horne) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความบกพร่องอย่าง ร้ายแรง สําหรับอําเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

                                                   “อุดรธานี”ห้ามขรก.-บุคลากรภาครัฐ-อปท.ออกนอกพื้นที่ป้องกันโควิด

 

ความเกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง