"ผู้ว่าฯเชียงใหม่" เซ็นคำสั่ง ข้าราชการ Work from home 2สัปดาห์

15 เม.ย. 2564 เวลา 12:52 น.726

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งให้ส่วนราชการ จัดแบ่งสัดส่วนเจ้าหน้าที่ผลัดกันเข้าทำงาน ในลักษณะ Work from home แต่ยังคงต้องมีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน

วันที่ 15 เม.ย. 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ work from home เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหน่วยงาน 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยขอให้ส่วนราชการพิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งต้องมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของแต่ละส่วนราชการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

โดยพิจารณาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการไม่น้อยกว่า 25% ของจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และต้องไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน

 ตลอดจนกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม บุคคลที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กิจการที่เสี่ยง หรือกิจกรรมที่เสี่ยง ขอให้ดำเนินการตามมาตรการกักตนเองอย่างเคร่งครัด

"ผู้ว่าฯเชียงใหม่" เซ็นคำสั่ง ข้าราชการ Work from home 2สัปดาห์

แท็กที่เกี่ยวข้อง