นักเรียน ม.6 ต้องสอบ TCAS เหมือนเดิม

19 มี.ค. 2564 | 09:53 น.

นักเรียน ม.6 ต้องสอบ TCAS เหมือนเดิม ศาลปกครองไม่คุ้มครอง ยกคำขอเลื่อน ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดว่าปฏิทินสอบไม่ชอบด้วยก.ม. ซ้ำหากเลื่อนกระทบคนจำนวนมาก 

วันนี้(19 มี.ค.64) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาของ น.ส.พรปวีณ์ พรทิพพิสุทธิ์ กับพวกรวม 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ และกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 คน ที่ยื่นฟ้อง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เและ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  และขอให้ศาลสั่งเลื่อนการสอบคัดเลือกกลางกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปี2564 จากกำหนดการเดิม ในวันที่ 27 และ 29 มี.ค.ออกไปก่อน 1 ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากที่มีการสอบปลายภาคของนักเรียน ม.6 เสร็จสิ้นแล้ว   

โดยศาลให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าการสอบ TCAS มีการกำหนดไว้ 2 ประเภทประเภทที่ 1 การสอบทักษะและทัศนคติและความถนัดได้แก่การสอบ GAT /PAT ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนโดยตรง ประเภทที่ 2 เป็นวิชาประเภทเนื้อหาได้แก่วิชา O-NET และวิชาสามัญซึ่งประเทศที่ 2 นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอบหลังจากเรียนในห้องเรียนครบหลักสูตรแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบตามคู่มือ TCAS ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงเรียนที่ น.ส.พรปวีณ์ กับพวก ศึกษาอยู่ได้มีการจัดสอบปลายภาคเสร็จสิ้นก่อนมีการสอบ GAT/ PAT กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในส่วน น.ส.พรปวีณ์ กับพวก อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเรียนในห้องเรียน จนครบหลักสูตรตามหลักการสำคัญของการสอบ TCAS ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2564 ในชั้นนี้จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการกำหนดปฏิทินการสอบ TCAS ในส่วนที่เกี่ยวกับน.ส.พรปวีณ์ กับพวก น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับปัญหาว่า หากศาลมีคำสั่งทุเลาจะเป็นปัญหาและอุปสรรค แก่การบริหารงานของรัฐ หรือ แก่บริการสาธารณะหรือไม่เห็นว่า เมื่อมีผู้สมัครสอบรายวิชา GAT/ PAT จำนวน 257,274 คนรายวิชาสามัญจำนวน 175,003 คนและรายวิชาสอบ O-N E T จำนวน 387,139 คนมีจังหวัดสนามสอบ 77 จังหวัด หน่วยสนามสอบสูงสุด 397 หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบอีกไม่น้อยกว่า 20,000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเตรียมตัว ต้องเดินทางต้องหาที่พัก หากมีการเลื่อนสอบย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้จัดการสอบผู้เข้าสอบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก 

นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบต่างๆ ทั่วประเทศแล้วประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS มีจำนวน 80 สถาบันจาก 156 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS  ก็ได้มีการกำหนดการคัดเลือกต่อจากการคัดเลือกของ TCAS  ซึ่งจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
รวมทั้งการแจ้งเลื่อนการสอบอย่างกระชั้นชิดก็ไม่อาจดำเนินการแจ้งได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนภายในระยะเวลาที่จำกัด เพราะผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ และแก่การบริการสาธารณะ 
 

ดังนั้น เมื่อคำขอของ น.ส.พรปวีณ์ กับพวก ไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในประการดังกล่าว จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564  จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา