อย.เจาะลึกข้อมูลกัญชา-กัญชง แบบเรียลไทม์

11 ก.พ. 2564 | 09:34 น.

อย. พัฒนาพร้อมเปิดตัว ระบบประมวลผลกัญชา-กัญชงอัจฉริยะ เจาะลึกข้อมูลกัญชา-กัญชง แบบเรียลไทม์ ทั้งพิกัดการปลูก การรับอนุญาต และการเข้าถึงข้อมูลการสั่งใช้ยาจากัญชา กัญชง


ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้พัฒนา ระบบประมวลผลกัญชา-กัญชงอัจฉริยะ รายงานข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา-กัญชง แบบเรียลไทม์ (Real time) ผ่านเว็บไซต์ http://cannabis.fda.moph.go.th เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ สามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดพื้นที่ปลูกกัญชา หรือกัญชงที่ได้รับอนุญาตแล้วในสถานที่ใกล้เคียง ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตแต่ละประเภท เพื่อวางแผนการปลูกและจับคู่ทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถประมวลผลจากระบบรายงานการสั่งใช้กัญชา ระบบรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยจากการใช้กัญชา และรายงานผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ที่สามารถแยกตามจำนวนผู้ป่วย ช่วงเวลา ตำรับที่ใช้ในการรักษาชนิดและปริมาณยาจากกัญชาที่ใช้ การกระจายยาจากกัญชา ฯลฯ ทั้งในเชิงพื้นที่ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสม

อย.เจาะลึกข้อมูลกัญชา-กัญชง แบบเรียลไทม์

ระบบประมวลผลกัญชา-กัญชงอัจฉริยะนี้ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาและกัญชงของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์นี้ เป็นการต่อยอดจากระบบรายงานเดิมที่ อย.ใช้อยู่ พัฒนาเป็นระบบประมวลผลรายงานอัจฉริยะ โดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลกัญชา-กัญชงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ