"สมุทรสาคร"คุมเข้ม 2 ตำบล พื้นที่บางส่วนเฝ้าระวังสูงสุด ห้ามลูกจ้างออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

06 ก.พ. 2564 เวลา 9:55 น.182

จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศให้พื้นที่บางส่วนของ ต.นาดีและ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ห้ามลูกจ้างออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุม ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้พื้นที่บางส่วนของ ต.นาดีและ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ภายในเขตเริ่มต้นจากวัดพันธุวงษ์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จนถึงปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง จากปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน จนถึงปากซอยหมู่บ้านกาดา ถนนพระรามที่ 2 จากปากซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนพระรามที่ 2 จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน และจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปทางทิศเหนือตามแนวแม่น้ำท่าจีน จนสิ้นสุด วัดพันธุวงษ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้

1.ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุม เว้นแต่การเดินทางไปที่สถานที่ทำงานหรือกลับจากสถานที่ทำงาน หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการเข้าไปในร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น

3.ให้ลูกจ้างของสถานประกอบการติดตั้งแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" และ "DDC care" เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคในห้วงระหว่างการควบคุ

4.ให้ผู้ประกอบการกำกับดูแลให้แรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

5.ให้เจ้าของร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือผู้ดูแลสถานที่ชุมชน ดำเนินมาตรการทางการสาธารณสุข เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร อาจจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งหยุดการประกอบการที่เป็นเหตุแห่งการแพร่ ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้

6.ให้เจ้าของหอพัก ห้องเช่า อพาร์ตเมนต์ และสถานที่อื่นที่ให้เช่าพักอาศัยดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข และควบคุม ตรวจตรา กำชับผู้พักอาศัยให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานและเขตพื้นที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาภายในบริเวณที่พักอาศัย

7.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำกับ ดูแลและให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และแรงงานของสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

"สมุทรสาคร"คุมเข้ม 2 ตำบล พื้นที่บางส่วนเฝ้าระวังสูงสุด ห้ามลูกจ้างออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

"สมุทรสาคร"คุมเข้ม 2 ตำบล พื้นที่บางส่วนเฝ้าระวังสูงสุด ห้ามลูกจ้างออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 5 ก.พ.64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 450 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการค้นหาเชิงรุก 410 ราย เป็นคนไทย 18 ราย และแรงงานต่างด้าว 392 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 40 ราย เป็นคนไทย 19 ราย แรงงานต่างด้าว 21 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันสะสม รวมเป็น 14,691 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

"สมุทรสาคร"คุมเข้ม 2 ตำบล พื้นที่บางส่วนเฝ้าระวังสูงสุด ห้ามลูกจ้างออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

ที่มา : COVID - 19 สมุทรสาคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"สมุทรสาคร"ค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 450 ราย

ยอดติดเชื้อโควิด 6 ก.พ.64 รายใหม่ 490 หายป่วยเพิ่ม 943 สะสมทะลุ 23,000 ราย

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 490 ราย

สธ.เร่งสอบสวนโรค ผู้ติดเชื้อโควิดในแม่สอด ลาม 7 ครอบครัว ติดเชื้อแล้ว 11 ราย

การ์ดตกไม่ได้ กทม.พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 23 ราย อายุต่ำสุด 7 ปี สูงสุด 69 ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง