สถ.ของบรัฐ 147 ล้านบรรจุบุคลากรด้านสธ.ของอปท.เป็นขรก. 867 อัตรา

29 ม.ค. 2564 | 13:05 น.

อธิบดี สถ.ทำหนังสือถึง “วิษณุ” ของบรัฐกว่า 147 ล้านบาท บรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุข สังกัด อปท. ที่ช่วยงานโควิด-19 บรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 867 อัตรา 

บุคลากรด้านสาธารณสุขที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 867 คน ที่ได้ช่วยงานป้องกันโควิด-19 มีลุ้นได้บรรจุเป็นข้าราชการ  เมื่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำหนังสือถึง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อของบประมาณกว่า 147 ล้านบาท เพื่อดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้้งให้เป็นข้าราชการกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

 

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ทำหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 

โดยหนังสือระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการ ตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เห็นชอบให้สํานักงาน ก.พ. พิจารณาดําเนินการ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นกรณี ที่มีเหตุพิเศษเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยไม่ต้องดําเนินการสอบแข่งขัน 


ประกอบกับ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 มีมติให้จัดทําเป็นประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีคัดเลือกข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งให้สํารวจข้อมูลรายชื่อบุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใดจํานวนเท่าใด โดยให้บรรจุแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของบประมาณสนับสนุนในการบรรจุแต่งตั้งต่อไป

 


 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่า เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยไม่ต้องดําเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างขวัญกําลังใจ ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขดังกล่าว

 

จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับบรรจุลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุน และได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข ตามบทบาทภารกิจบริการด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

หรือได้รับมอบหมายตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ในตําแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสี การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค และเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 867 อัตรา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 147,111,640 บาท โดยจําแนกได้ ดังนี้

 

1.เงินเดือนข้าราชการ แยกเป็น 


ตําแหน่งประเภททั่วไป จํานวน 419 อัตรา เป็นเงิน 57,822,000 บาท 


ตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 448 อัตรา เป็นเงิน 80,962,650 บาท รวมเป็นเงิน 138,784,560 บาท 
2.เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการ รวมเป็นเงิน 8,327,080 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

   สถ.ของบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น                      สถ.ของบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น