svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"จุฬาราชมนตรี"ประกาศ มัสยิดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้งดละหมาดวันศุกร์ 

05 มกราคม 2564

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ มัสยิดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้งดละหมาดวันศุกร์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

วันที่ 5 มกราคม 2563  สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิดในพื้นที่ควบคุม (ฉบับที่ 1/2564)

 

รายละเอียดโดยสรุปของประกาศระบุว่า ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (ศบค.) ให้ยึดแนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วยความเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

1.มัสยิดที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้งดการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด

 

2.มัสยิดที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

สำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดประสานหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยภาครัฐและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด และหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด

 

3. ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมและการรวมตัวเป็นกลุ่ม ได้แก่ การออกดะวะห์ หรือตับลีฆ (การเชิญชวนให้ศาสนิกทำความดี) การจัดงานการกุศลของมัสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน การเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับการเรียนการสอนประจำมัสยิด โดยให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ให้ทบทวนบทเรียนดังกล่าวภายในบ้าน

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

 

"จุฬาราชมนตรี"ประกาศ มัสยิดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้งดละหมาดวันศุกร์ 

 

"จุฬาราชมนตรี"ประกาศ มัสยิดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้งดละหมาดวันศุกร์