svasdssvasds

เปิด “นิด้าโพล” เสียงส่วนใหญ่หนุน “ชุดนักเรียน” ไม่หนุน “ม็อบนักเรียนเลว” 

13 ธ.ค. 2563 เวลา 1:08 น.

“นิด้าโพล” เผยสำรวจเรื่อง “เครื่องแบบนักเรียน จะเอาอย่างไร?”  พบเสียงส่วนใหญ่ 78.15 % สนับสนุนให้ใส่“ชุดนักเรียน” และ 7.66% สนับสนุน “ม็อบนักเรียนเลว” 

วันที่ 13 ธ.ค.2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “เครื่องแบบนักเรียน จะเอาอย่างไร?” 

 

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ  ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,332 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวที่ให้ยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน 

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้  ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 97.0 %

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อเครื่องแบบนักเรียน พบว่า 

- 78.15% ระบุว่า เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 

- 24.47 % ระบุว่า เป็นการบ่งบอกถึงสถานศึกษาของนักเรียน 

- 7.96 % ระบุว่า เป็นการป้องกันการแอบอ้างเป็นนักเรียน 

- 7.88 % ระบุว่า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

- 6.31 % ระบุว่า ทำให้ผู้ปกครองประหยัด 

- 4.58 % ระบุว่า เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน / ผู้ปกครอง

- 4.28 % ระบุว่า เพิ่มภาระด้านการเงินให้ผู้ปกครอง 

- 3.83 % ระบุว่า เป็นการจำกัดเสรีภาพของนักเรียน 

- 1.35 % ระบุว่า ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทุก ๆ โอกาส 

- 1.13 % ระบุว่า เป็นการแบ่งชนชั้นระหว่างโรงเรียน 

- 0.98 % ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

- 0.75 % ระบุว่า ทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัย 

- 0.60 % ระบุว่า เป็นเครื่องหมายของการกดขี่ / อำนาจนิยม

ความคิดเห็นต่อข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลว ที่ให้ยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน พบว่า 

-    69.67 % ระบุว่า การบังคับให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนควรมีต่อไป 

-    12.09 % ระบุว่า ในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไพรเวต) ไปโรงเรียนได้บ้าง 

-    7.06 % ระบุว่า ควรให้เรื่องการใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน 

-    5.10 % ระบุว่า สมควรให้นักเรียนได้มีอิสระที่จะเลือกว่าจะใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนหรือไม่ 

-    3.23 % ระบุว่า ควรให้เรื่องการใส่เครื่องแบบนักเรียนเป็นไปตามประชามติของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 

-    2.40 % ระบุว่า สมควรยกเลิกการใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน 

-    0.45 % ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อถามถึงจำนวนวันจากผู้ที่ระบุว่าในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไพรเวต) ไปโรงเรียนได้บ้าง พบว่า 

 

-    50.93 %  ระบุว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 

-    37.27 % ระบุว่า 2 วันต่อสัปดาห์ 

-    9.94 % ระบุว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 

-    1.86 % ระบุว่า 4 วันต่อสัปดาห์   

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลว พบว่า 

 

-    51.50 % ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ควรใช้เวลาทุ่มเทให้กับการเรียนจะดีกว่า 

-    21.10 % ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากหน้าที่หลักของนักเรียนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่ออกมาชุมนุมประท้วง 

-    13.51 % ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นสิทธิของกลุ่มนักเรียนที่จะเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็น 

-    7.66 % ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

-    6.23 % ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เปิด “นิด้าโพล” เสียงส่วนใหญ่หนุน “ชุดนักเรียน” ไม่หนุน “ม็อบนักเรียนเลว” 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด