ประกาศมาตรฐานใหม่ นำเข้าเหล้า เบียร์ ไวน์

25 พฤศจิกายน 2563

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดมาตรฐานใหม่สุรา เบียร์ ไวน์ หรือสปาร์กลิ้งไวน์ นำเข้า

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 2) ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137  ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 24  พฤศจิกายน 2563  มีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกมาตรฐานคุณภาพเบียร์ มาตรฐานคุณภาพไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่นและสุราแช่ และมาตรฐานคุณภาพสุรากลั่น ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้มาตรฐานคุณภาพเบียร์ มาตรฐานคุณภาพไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่นและสุราแช่ และมาตรฐานคุณภาพสุรากลั่นท้ายประกาศนี้แทน

               

โดยการใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

 

การดำเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีคาสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 

มาตรฐานกำหนดท้ายประกาศ และที่มา  ราชกิจจานุเบกษา