วิ่งฉิว!! 750 กม. ลุยขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี”

02 พฤศจิกายน 2563

ทช.เดินหน้าขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง ระยะทาง 750 กม.หวังยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ เตรียมเปิดรับฟังความเห็นประชาชน พ.ย.นี้ คาดเริ่มก่อสร้างปี 2565

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทช. มีแผนที่จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำโขง นาคาวิถีเป็นเส้นทางเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้เกิดการบูรณาการทางความคิดและใช้เป็นหลักในการออกแบบรายละเอียดต่อไป

วิ่งฉิว!! 750 กม. ลุยขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี”

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่ 1 จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร สะหวันนะเขต) หาดมโนภิรมย์ วัดสองคอน แก่งกะเบา พระธาตุพนม)  ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะได้พบกับ   ความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่างๆ รวมทั้งความสวยงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เดินทางอย่างแน่นอน และจะดำเนินการสำรวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565

อย่างไรก็ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ให้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รวมทั้งยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ถนนเดิมด้วยการบูรณาการด้านทัศนียภาพ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมทางหลวงชนบท