อย. เข้ม ผู้ผลิตอาหารเจปนเปื้อนเนื้อสัตว์ จ่อจำคุกสูงสุด 10 ปี

22 ตุลาคม 2563

อย. เข้ม ผู้ผลิตอาหารเจปนเปื้อนเนื้อสัตว์ จ่อจำคุกสูงสุด 10 ปี แนะอ่านฉลาก เพื่อความปลอดภัย   

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ ละเว้นเนื้อสัตว์ เสริมสร้างบุญบารมี โดยผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูป ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร

 

ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือ ชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ เป็นต้น พร้อมทั้ง ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

นอกจากนี้ หากเลือกซื้อผักและผลไม้ตามท้องตลาด ควรนำมาล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย โดยก่อนล้างนำผักหรือผลไม้มาคัดแยกส่วนที่เน่าเสียออกก่อน แล้วล้างด้วยน้ำไหล ล้างด้วยผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา หรือน้ำส้มสายชูแล้วล้างน้ำสะอาดซ้ำไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผักและผลไม้สะอาด ปลอดภัย ลดสารพิษตกค้าง ปราศจากเชื้อโรค

 

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเจ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผักและผลไม้ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเจ ต้องมีชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารต้องไม่เกินที่อนุญาตให้ใช้

 

และต้องตรวจไม่พบการปนเปื้อน DNA จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด ต้องตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ทั้งนี้ อย. ได้เฝ้าระวังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หากตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารเกินปริมาณที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท กรณีตรวจพบ DNA จากสัตว์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท กรณีตรวจพบสารพิษตกค้างเกินปริมาณที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม็คโคร จับมือคน. หั่นราคาอาหารเจ

“เซ็นทรัล” จับเทรนด์ สายเจรุ่นใหม่

พิษโควิด- เศรษฐกิจทุบ “กินเจ” ซบเซา