svasdssvasds

มจธ. ผนึก SEAC สร้างแรงงานคุณภาพเจาะตลาดไทย-อาเซียน

18 มิ.ย. 2563 เวลา 16:23 น.

มจธ. จับมือ SEAC สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เดินหน้าเพื่อยกระดับและสร้าง “กำลังคนคุณภาพ” สู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียน ผสานทักษะ Hard Skills และ Hyper-Relevant Skills พร้อมขจัดกรอบอายุ และรูปแบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งในรูปแบบ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) ระบบออนไลน์(Online Learning ) แบบห้องเรียน (Classroom Learning) และรูปแบบอื่นๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการยกระดับและสร้างกำลังคนคุณภาพ ที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills (ความรู้เชิงเทคนิค) และ Hyper-Relevant Skills (ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) ให้เป็นที่ต้องการสู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัว ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น

มจธ. ผนึก SEAC สร้างแรงงานคุณภาพเจาะตลาดไทย-อาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า โลกยุคใหม่มหาวิทยาลัยจะมองแต่ผู้เรียนที่จบ ม.6 ไม่ได้ แต่ต้องมองคนที่อยู่ในระบบการทำงานด้วย เพราะคนทุกคนมีความหมาย มจธ.จะเปิดรับผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัย รูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน จะไม่จัดแบ่งเป็นภาคการศึกษาจำนวนหน่วยกิต พร้อมทั้งมีการปรับวิธีวัดผล

โครงสร้างประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นและยังมีศักยภาพ หรือคนในวัยทำงานกว่า 38 ล้านคน ก็ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเรียนรู้ทักษะใหม่(reskill) หรือ ต่อยอดยกระดับทักษะ (up-skill)

 

"ต่อจากนี้ ผู้สนใจจะเข้ามาเรียน หรือต้องการทักษะเพิ่ม สามารถกลับมาเรียนเพิ่มได้เรื่อยๆ เป็น Lifetime University หรือ “มหาวิทยาลัยเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต”"

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) กล่าวว่า ด้วยโจทย์พันธกิจของ SEAC ในเรื่อง EMPOWER LIVING และสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ คือเรื่องการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน (Hyper-relevant Skills) เพื่อเป็นพลวัตรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้า เราจึงเดินหน้าสรรหาพันธมิตรที่มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญและมีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อร่วม Reskill และ Upskill 

มจธ. ผนึก SEAC สร้างแรงงานคุณภาพเจาะตลาดไทย-อาเซียน

มจธ. และ SEAC ต้องการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่จะสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทำงานได้จริงทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิต ทั้ง Mindset และ Skillset ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้เป็น Preferred Choices หรือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

สำหรับโครงการความร่วมมือ ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาขีดความสามารถคนไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มบุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป ซึ่งนอกจากกลุ่มเป้าหมายในประเทศแล้ว SEAC ยังมีแผนจะร่วมมือกันขยายฐานผู้เรียนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่าง มจธ และ SEAC มีขอบเขตภายใต้โครงการ “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2563 – 17 มิถุนายน 2566 โดยในปีแรกจะมีโครงการนำร่องภายในประเทศ อาทิ ร่วมมือกันออกแบบคอร์สเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ป้อนภาคการศึกษา ได้แก่ Online Instructional Designer (นักออกแบบการสอนแบบออนไลน์), Virtual Learning Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนสำหรับการเรียนแบบออนไลน์) และ Data Scientist Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนด้าน Data Science) 

นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Business Mindset ให้กับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ซึ่งทักษะและแนวคิดด้านธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ควรถูกเติมเต็มให้กับกลุ่มบุคลากรสายนี้ รวมทั้ง ยังมีแผนการใช้หลักสูตรออนไลน์สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการห้องเรียนภายใต้นโยบาย Social Distancing เป็นต้น

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด