“แม่ฮ่องสอน”ขยายเวลาห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.

15 เม.ย. 2563 เวลา 6:28 น. 532

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปถึงสิ้นเดือนเมษายน หลังพบยังมีการดื่มสุราและฝ่าฝืนเคอร์ฟิวต่อเนื่อง

“แม่ฮ่องสอน”ขยายเวลาห้ามขายเหล้าถึง 30 เม.ย.

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ลงนามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 780/2563 ความว่า ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 751/2563 เรื่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 โดยให้สถานที่ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีก และส่งจำหน่ายสุรา สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใด ๆ เกินกว่า 5 คน ที่มิใช้กิจวัตรในครอบครัวปกติในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 ถึงวันที่ 16 เมษายน เวลา 24.00 น. นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การควบคุมการแพร่เชื้อโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่ง

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 751/2563 เรื่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 จากเดิมสิ้นสุดคำสั่งวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ให้ขยายเวลา กำหนดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 24.00 น

       

การขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการตรวจพบว่า ยังคงมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมึนเมาและฝ่าฝืนเคอร์ฟิวบ่อยครั้ง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง