svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บอร์ดดีอีหนุนจัดสรรเงินกองทุนฯ เยียวยาผลกระทบโควิด-19

10 เมษายน 2563

บอร์ดดีอี เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม สำหรับจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลสนับสนุนด้านสาธารณสุขและรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19

บอร์ดดีอีหนุนจัดสรรเงินกองทุนฯ เยียวยาผลกระทบโควิด-19

วันที่ 10 เม.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(บอร์ดดีอี)  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบแผนงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างจริงจัง
   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ        

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วนเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม สำหรับจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลสนับสนุนด้านสาธารณสุขและรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19
         

บอร์ดดีอีหนุนจัดสรรเงินกองทุนฯ เยียวยาผลกระทบโควิด-19

โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำนโยบายและแผนให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน เน้นการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลควบคู่กันไป สำหรับการบริหารกองทุนดิจิทัลฯ จะต้องให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างแท้จริง มีความโปร่งใส และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
         

พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งขอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่กันไป