“ชัยภูมิ”สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 5 ทุ่มถึงตี 5 คัดกรองผู้ใช้บริการ

01 เม.ย. 2563 เวลา 7:11 น. 313

นายณรงค์ วุ่นนิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงนามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดชัยภูมิ

 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวน มากทั่วโลก สําหรับประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ และผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดชัยภูมิเกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013 (COVID-19) จังหวัดชัยภูมิ จึงจําเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน อย่างเข้มข้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (1) , (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิในการประชุมครั้งที่ 11 /2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงกําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COMID-19) สําหรับร้านสะดวกซื้อทุกร้านในจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

 

1. ให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.

 2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ของร้านสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

3. ให้พนักงานร้านคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส แนะนําไปพบแพทย์

4. เมื่อผ่านการคัดกรองพบว่าไม่มีไข้ ให้ผู้ใช้บริการทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือหรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ทางร้านจัดเตรียมไว้

5. ให้ผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปใช้บริการในร้าน

6. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างของร้าน จัดระเบียบผู้ใช้บริการขณะเลือกซื้อสินค้า และรอบริการชําระเงินให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

7. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างของร้าน ทําความสะอาด โดยการเช็ดทําความสะอาดพื้น ผิวสัมผัสบริเวณหน้าร้านและในร้านทุกวัน อย่างน้อยวันละ 6 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

“ชัยภูมิ”สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 5 ทุ่มถึงตี 5 คัดกรองผู้ใช้บริการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง