svasdssvasds

ครม.เคาะตั้ง “สมคิด” นั่งประธานขับเคลื่อนลงทุน

21 ม.ค. 2563 เวลา 9:39 น.

ครม.เห็นชอบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตั้ง ”สมคิด”เป็นประธานขับเคลื่อนแผนการลงทุน ปี 2563-2564 และกำหนดแนวทางเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 

ครม.เคาะตั้ง “สมคิด” นั่งประธานขับเคลื่อนลงทุน


นางนฤมล ภิญโภสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นราธิวาส เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่มอบหมาย เป็นประธาน โดยมีหน้าที่กำกับขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศในช่วงปี 2563-2564 และกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ตลอดจนให้คณะกรรมการชุดนี้จัดทำโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างสม่ำเสมอหรือมีเหตุอันควร  โดยให้เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ 
 

คณะกรรมการชุดนี้ จะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีรมว.คลัง เป็นรองประธาน และกรรมการ ประกอบด้วย รมว.คมนาคม รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รมว.พาณิชย์ รมว.พลังงาน รมว.อุตสาหกรรม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าจะมอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ขณะที่นายสมคิดได้กล่าวในที่ประชุม ครม.ว่าจะเน้นบทบาทการลงทุนเป็นหลัก แต่บางส่วนมีเรื่องของการค้า ในคณะกรรมการชุดนี้จึงมีนายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย  

 

นอกจากนี้มีเอกสารที่แสดงเหตุผลจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ระบุว่าเนื่องด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภา ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการพึ่งพิงการส่งออกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปมีการผลักดันอย่างเป็นระบบ จึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาขับเคลื่อนการเจจาการคและการลงทุน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการการร่วมทุนและมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด