svasdssvasds

ครม.เห็นชอบแก้นิยาม“เอสเอ็มอี” ยึดเกณฑ์รายได้แทนมูลค่าสินทรัพย์  

26 พ.ย. 2562 เวลา 8:35 น. 5.7k

ครม.เห็นชอบแก้นิยาม“เอสเอ็มอี” ยึดเกณฑ์รายได้แทนมูลค่าสินทรัพย์  

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(26พ.ย.62)ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... เป็นการปรับแก้คำนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม โดยยังคงใช้เกณฑ์จำนวนลูกจ้างแต่เปลี่ยนจากเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์รายได้ของวิสาหกิจ ในการกำหนดขนาดกิจการและแบ่งกิจการออกเป็นประเภทการผลิตสินค้า ประเภทการให้บริการ ประเภทการค้าส่งและประเภทการค้าปลีก เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย SME ในการส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

สำหรับรายละเอียดของนิยามที่ปรับแก้ใหม่ มีดังนี้ 1.วิสาหกิจรายย่อย ประเภทการผลิตสินค้าและประเภทการให้บริการ การค้าส่งและค้าปลีก มีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท 

2.วิสาหกิจขนาดย่อม ประเภทการผลิตสินค้า มีลูกจ้าง 6-50 คน มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8-100 ล้านบาท ประเภทการให้บริการ การค้าส่งและค้าปลีก มีลูกจ้าง 6-30 คน มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 - 50 ล้านบาท

3.วิสาหกิจขนาดกลาง ประเภทการผลิตสินค้า มีลูกจ้าง 51 - 200 คน มีรายได้ต่อปีมากกว่า 100 - 500 ล้านบาท ประเภทการให้บริการ การค้าส่งและค้าปลีก มีลูกจ้าง 31-100 คน มีรายได้ต่อปีมากกว่า 50 - 300 ล้านบาท 

ทั้งนี้ จำนวนลูกจ้างให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนลูกจ้างที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และจำนวนรายได้ ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีกำหนดหรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้ ส่วนกรณีที่กิจการมีจำนวนลูกจ้างเข้าเกณฑ์นิยามวิสาหกิจประเภทหนึ่งแต่รายได้ไม่เข้าเกณฑ์ ให้ยึดรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา