svasdssvasds

"บิ๊กป๊อก" ชม "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" คือผู้เสียสละเพื่อประชาชน

19 พ.ย. 2562 เวลา 8:58 น.

มท.1 ยกย่อง-เชิดชูเกียรติ "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" ทำงานผู้เสียสละเพื่อประชาชน ย้ำมีความสำคัญในการช่วยประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 พร้อมกับกล่าว ว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

"บิ๊กป๊อก" ชม "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" คือผู้เสียสละเพื่อประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดมุ่งหมายในทุกภารกิจหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่

"บิ๊กป๊อก" ชม "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" คือผู้เสียสละเพื่อประชาชน

สำหรับรูปแบบของงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ซึ่งปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 262 คน ประกอบไปด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 129 คน และ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน