svasdssvasds

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

05 พ.ย. 2562 เวลา 3:30 น. 1.6k

"เซ็นทรัลทำ” ผุดไอเดียนำยางพาราแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียนอนุบาลเพื่อการพัฒนาการของเด็กและเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

กลุ่มเซ็นทรัลสานต่อนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำ  จึงเกิดการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ 1.โครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบเซ็นทรัลทำโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ  2.โครงการเพชรบูรณ์เมืองแห่งอาหารปลอดภัย3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์หมู่บ้านนาสะอุ้งตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อต่อยอดความคิดเสริมสร้างศักยภาพสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล(Central Group) กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ9 ของประเทศมี 11 อำเภอเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำและยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปแล้ว4 อำเภอจาก 11 อำเภอได้แก่อำเภอศรีเทพ, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอหล่มสักและอำเภอน้ำหนาวทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกทำให้เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา, ด้านผลผลิตและช่องทางการตลาดของชุมชนรวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนา  3 โครงการดังนี้

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

​1. โครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ“เซ็นทรัลทำ” ณโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียนทั้งหมด471 คนโดยกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องขั้นพื้นฐานเป็นที่มาของการสร้างอาคารเรียนอนุบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเด็กปฐมวัยที่มีจำนวนมากในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและยังเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักจึงนำไอเดียโดยการใช้ยางพารามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียนรวมไปถึงโต๊ะเรียนยางพาราอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลในจังหวัดภาคใต้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งสามารถกระตุ้นตลาดยางพาราอีกด้วยโดยความร่วมมือกับบริษัทPlan Toy ในการออกแบบและแปรรูปเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐาน 

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

สำหรับโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจทางกลุ่มเซ็นทรัลได้สร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบเซ็นทรัลทำแล้วเสร็จจำนวน4 ห้องเรียนเป็นจำนวนเงิน3,124,600 บาทพร้อมกับการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยให้กลับมาเปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อีกครั้ง

​ตลอดระยะเวลากว่า3 ปีที่ผ่านมากลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนและสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบมาแล้ว4 ห้อง2 โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้โรงเรียนแรกที่นำยางพารามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านตากแดดจ.พังงาจำนวน1 ห้องมีนักเรียนทั้งหมด81 คนและโรงเรียนที่สองคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอกจ.ตรังจำนวน3 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น107 คน  และจะมีการขยายไปในทุกภาคของประเทศไทย

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

​2. โครงการเพชรบูรณ์เมืองแห่งอาหารปลอดภัยณบ้านทับเบิกต.บางบาลอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์      เป็นโครงการที่เซ็นทรัลทำร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกผลผลิตในชุมชนอย่างยั่งยืนเช่นการเพาะเมล็ดพันธ์ผักสลัดอินทรีย์อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการใช้สารเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการกำจัดศัตรูพืชโดยการสนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูกจำนวน9 โรงเรือนเป็นเงินจำนวน909,000 บาท,สนับสนุนต้นกล้าอโวคาโดจำนวน300 ต้นและTops Market รับซื้อผลผลิตของชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559โดยยอดขายตั้งแต่ปี2559-2562 เป็นจำนวนเงิน29,944,024 บาททำให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

​3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์  บ้านนาสะอุ้งตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาก่อตั้งชุมชนมานานกว่า 22 ปีห่างจากภูทับเบิกเพียง10 กม. แต่ขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งระบบฟ้าและน้ำประปาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ 

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

โครงการเซ็นทรัลทำจึงดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจำนวน 77 ครัวเรือนประมาณ 300 คนเป็นจำนวนเงิน 1,435,506 บาทเพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนรวมไปถึงเป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

​กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อมั่นว่าปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงจึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆภายใต้เซ็นทรัลทำอาทิปลูกผักปลอดภัยและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯลฯ 

'เซ็นทรัลทำ'แปรรูปยางพารา สร้างรายได้ชุมชน

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานการศึกษาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้กลุ่มเซ็นทรัลจึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการศึกษาอาทิโครงการสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ, โครงการเซ็นทรัลทำ-ประชารัฐ, โครงการเซ็นทรัลทำ, โครงการจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ทั้งนี้เราพร้อมให้การสนับสนุนและต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ให้ชุมชนเติบโตอย่างมีศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ทุกครัวเรือนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด