svasdssvasds

เอสซีจี ผนึก Starboard ดึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลดโลดร้อน

04 พ.ย. 2562 เวลา 8:38 น.

เอสซีจีลงนามStarboard ร่วม“Collaboration for Sustainable Future”ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมั่นใจความร่วมมือกันช่วยสร้างโลกให้ยั่งยืน

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และ Chief Technology Officer–Innovation and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับบริษัทสตาร์บอร์ดจำกัดโดยนายสเวน รัสมุสเซ่น (Mr. Svein Rasmussen) Chief Innovator of Starboard ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ“Collaboration for Sustainable Future” เพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) มาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ความร่วมมือครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาและความร่วมมือใน 3 ด้านได้แก่การพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจีจะนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ตลอดจนการออกแบบและขึ้นรูปสินค้ามาใช้พัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าของสตาร์บอร์ดรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อนเช่นการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับเยาวชนโดยมุ่งหวังว่าการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทั้ง3 ด้านนี้จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างยั่งยืน

เอสซีจี ผนึก Starboard ดึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลดโลดร้อน

เอสซีจีและสตาร์บอร์ดเล็งเห็นถึงวิกฤตความรุนแรงและมีเป้าหมายร่วมกันในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นความร่วมมือที่จะนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเอสซีจีเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกและช่วยรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คนรุ่นหลังต่อไปได้

ด้านนายสเวน รัสมุสเซ่น Chief Innovator of Starboard กล่าวว่าเป้าหมายของสตาร์บอร์ดคือการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการเก็บขยะร่วมกับกลุ่มผู้พิชิตขยะกรุงเทพฯ(Trash Hero Bangkok) กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงศึกษาแนวทางด้านธุรกิจร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจีเพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุจากโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนำมาใช้ผลิตส่วนประกอบในสินค้าของสตาร์บอร์ด 

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ‘Ambassadors for the Planet’ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่จะเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นและศักยภาพของสตาร์บอร์ดและเอสซีจีจะช่วยให้การดำเนินงานทั้ง3 ด้านบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและขยายผลสำเร็จไปยังระดับโลกได้”

สำหรับโครงการความร่วมมือ“Collaboration for Sustainable Future” ระหว่างเอสซีจีและ

สตาร์บอร์ดในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดปัญหาสภาวะโลกร้อนของโลกผ่านความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆของทั้งสององค์กรเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 

นางแชสตีเริดส์มูน(Mrs. Kjersti Rodsmoen) เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลนอร์เวย์ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กลายเป็นวาระสำคัญของโลกและเป็นความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งหนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยแก้ไขปัญหานี้คือการปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ(SGDs) ให้แก่คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรโดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของสององค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน