สวนกระแส 4 ปี คสช.ไร้ผลงาน อัดงบ 70 ล้าน ประโคมมหกรรมปฎิรูป

22 พ.ค. 2561 เวลา 14:39 น. 304
626365 เจอกระแสทวงถามผลงานในวาระครบ 4 ปีคสช.ว่าการปฎิรูปไม่คืบหน้า นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช.จะออกมาโต้ทันควันด้วยตนเอง รัฐมนตรีดาหน้าโชว์ผลงานแล้ว ทีมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังเตรียมงบ 70 ล้านบาท ประโคมมหกรรมปฎิรูปครั้งใหญ่เริ่ม 6 มิ.ย.นี้

ดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) กล่าวว่าสศช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคณะการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  เผยว่า จะจัดมหกรรมโอเพ่นเฮาส์ 6 มิ.ย.นี้ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เปิดผลงานการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านให้ประชาชนได้รับทราบ ในงานจะมีกิจกรรม บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิรูปประเทศ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

[caption id="attachment_283525" align="aligncenter" width="385"] ดนุชา พิชยนันท์ ดนุชา พิชยนันท์[/caption]

พร้อมกับจัดโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ผ่านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.นี้ โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมดำเนินงาน มีรูปแบบกระบวนการเครือข่ายเหมือนสมัชชาสุขภาพและสมัชชาปฏิรูป

และในเดือนก.ค. รัฐบาลจะจัดโครงการ Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา โดยใช้สื่อรัฐในการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนให้เกิดความสนใจ และจะประกาศยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นทางการ

[caption id="attachment_283527" align="aligncenter" width="335"] ณัฐมน กฤษณคุปต์ ณัฐมน กฤษณคุปต์[/caption]

กิจกรรมประโคมมหกรรมปฎิรูปเดินหน้าแล้ว โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการเผยแพร่สปอตโฆษณา "มิสอนาคต" โหมโรงไปแล้ว 2 ชุด โดย ณัฐมน กฤษณคุปต์ หรือ นัท เดอะสตาร์ 5 และผู้เข้ารอบ MUT 2011 ไอดอลกลุ่มวัยรุ่นผู้แสดงนำ ได้โพสต์ในไอจีระบุว่า “ขอขอบคุณ คสช.ที่เลือกตน ทำให้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาพัฒนาประเทศในชิ้นนี้”

แผนงานประชาสัมพันธ์มหกรรมปฎิรูปเพื่อสร้างความรับรู้แก่สังคมครั้งนี้ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 68.86 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนนิสิต นักศึกษา งบ 8.197 ล้านบาท โดยจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้านที่หลากหลาย อาทิ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ด้านดนตรี) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้านการพัฒนาส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านศิลปะ) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ด้านศิลปะการช่าง) เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เข้าร่วม และผลิตสื่อสารสาธารณะในกระบวนการสร้างความรับรู้และเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนการปฎิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่

กิจกรรมที่ 2 โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน งบ 29.67 ล้านบาท (งบกลาง) โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กลุ่มเป้าหมายคือ  ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เด็กเยาวชน กลุ่มเฉพาะ เช่น ภาคเอกชน นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มคนด้อยโอกาส ผ่านรูปแบบของกระบวนการ“สมัชชาสุขภาพ” และ “สมัชชาปฏิรูป” ถือเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนานโยบายสาธารณะ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ 3 โครงการ My country My Future งบ 30 ล้านบาท (งบกลาง) ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด กลุ่มเป้าหมายคือ ภาคประชาชนทั่วไป เยาวชน และคนรุ่นใหม่ (Young Gens) และสื่อมวลชน ในการสร้างความเข้าใจ กระตุ้นความสนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนผ่านช่องทางต่าง ๆ และ กิจกรรมที่ 4 โครงการจ้างเหมาให้บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด งบ 10 ล้านบาท ดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยก่อให้เกิดพลังร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ สู่การปฏิบัติ โดยจะมีการเปิดตัว"มิสอนาคต"ด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมประธานกรรมการปฎิรูปทุกคณะ กับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า สำนักงานเลขาฯ เตรียมการใช้ระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : EMENSCR) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความคืบหน้าการดำเนินการแผนปฎิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ

ร่วมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จัดลำดับความสำคัญกิจกรรมในโครงการของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบด้วย 1. โครงการที่ทำได้เลย (Quick win) 30 เรื่อง 2. โครงการปฏิรูปสำคัญ (Flagship) 110 เรื่อง 3. กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ เพื่อดำเนินการใน 5 ปี  และ 4. กฎหมายที่ต้องปรับปรุงใหม่ ประมาณ 80 เรื่อง

ขณะนี้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลโครงการ แผนการดำเนินการ และแผนปฎิบัติการ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.2561 นี้

รายงาน : สวนกระแส 4 ปี คสช.ไร้ผลงาน อัดงบ 70 ล้าน ประโคมมหกรรมปฎิรูป|ทีมข่าวการเมืองฐานเศรษฐกิจ 
e-book-1-503x62-7

แท็กที่เกี่ยวข้อง