svasdssvasds

บีโอไอตีปี๊บลงทุนเหนือฉลุย 115โครงการ3.4หมื่นล.-อุตฯเกษตรงบสูงสุด

17 ก.พ. 2560 เวลา 7:00 น.
ภาวะการลงทุนภาคเหนือในปี 2559 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 115 โครงการ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 34,495 ล้านบาท

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ ในปี 2559 มีการขอรับการการส่งเสริม คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งประเทศ ปี 2559 มีจำนวน 1,546 โครงการ เงินลงทุน 584,350 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 106,000คน สำหรับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559 มีจำนวน 150 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 18,015 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 5,788 คน การอนุมัติให้การส่งเสริม รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งสิ้น 1,688 โครงการ เงินลงทุน 861,340 ล้านบาท

สำหรับการอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งสิ้น 115 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 34,495 ล้านบาท การออกบัตรส่งเสริม รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีการออกบัตรส่งเสริมจำนวน 1,575 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 494,970 ล้านบาท สำหรับการออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559 มีการออกบัตรส่งเสริมจำนวน 191 โครงการ และมีมูลค่าเงิน ลงทุน 55,754 ล้านบาท

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน คำขอรับการส่งเสริมจำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2559โครงการที่ขอรับการส่งเสริมในภาคเหนือ ปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 150 โครงการ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 18,015 ล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 91 โครงการ คิดเป็น 60%ของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 และมีมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 10,881 ล้านบาท คิดเป็น 60%ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 หากพิจารณาในแง่ของจำนวนโครงการพบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิตอล ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีเงินลงทุนสูงสุด

อุตสาหกรรมดิจิตอล มีคำขอรับการส่งเสริม 49 โครงการ เงินลงทุน 565 ล้านบาท ได้แก่ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 49 โครงการ เงินลงทุน 565 ล้านบาท อุตสาหกรรมบริการด้านกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี มีคำขอรับการส่งเสริม 6 โครงการ เงินลงทุน 46 ล้านบาท ได้แก่ กิจการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) จำนวน 5 โครงการ เงินลงทุน 41 ล้านบาท กิจการ Cloud Service จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 5 ล้านบาท อุตสาหกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 22 ล้านบาท กิจการวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 22 ล้านบาท

อุตสาหกรรมการเกษตร มีคำขอรับการส่งเสริม 27 โครงการ เงินลงทุน 5,286 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร เชื้อเพลิงจากเศษวัสดุจากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 45 ล้านบาท กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 53 ล้านบาท กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 127 ล้านบาทกิจการคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟ จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 133 ล้านบาท

กิจการคัดคุณภาพข้าว จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 270 ล้านบาทกิจการผลิตหรือถนอมอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 13 โครงการ เงินลงทุน 3,346 ล้านบาทกิจการผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ และน้ำมันมัสตาร์ด จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 340 ล้านบาทกิจการผลิตแป้งมัสตาร์ด จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 113 ล้านบาทกิจการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 825 ล้านบาท

กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 34 ล้านบาท

[caption id="attachment_130278" align="aligncenter" width="503"] บีโอไอตีปี๊บลงทุนเหนือฉลุย 115โครงการ3.4หมื่นล.-อุตฯเกษตรงบสูงสุด บีโอไอตีปี๊บลงทุนเหนือฉลุย 115โครงการ3.4หมื่นล.-อุตฯเกษตรงบสูงสุด[/caption]

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีคำขอรับการส่งเสริม 2 โครงการ เงินลงทุน 457 ล้านบาท ได้แก่กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 457 ล้านบาท

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีคำขอรับการส่งเสริม 1 โครงการ เงินลงทุน 22 ล้านบาท ได้แก่กิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 22 ล้านบาท

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีคำขอรับการส่งเสริม 3 โครงการ เงินลงทุน 269 ล้านบาท ได้แก่กิจการผลิต Security Control Equipment จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 17 ล้านบาทกิจการผลิต Low Frequency Antenaจำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 48 ล้านบาทกิจการผลิต Semiconductor Device จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 204 ล้านบาทอุตสาหกรรมการแพทย์ มีคำขอรับการส่งเสริม 2 โครงการ เงินลงทุน 4,214 ล้านบาท ได้แก่กิจการผลิตคอนแทกเลนส์ จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 2,401 ล้านบาทกิจการผลิตเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 1,813 ล้านบาท

การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวดหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด ในภาคเหนือ ปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล มีคำขอรับการส่งเสริม 52 โครงการ มูลค่ารวม 834 ล้านบาท คิดเป็น 35% ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มีคำขอรับการส่งเสริม 36 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 5,542 ล้านบาท คิดเป็น 24%ของจำนวนโครงการทั้งหมด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,236 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด