เพิ่มความเข้มแก้ปัญหาแรงงานประมงทะเล

29 พ.ย. 2559 เวลา 1:34 น.
รมว.แรงงาน ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคประมงทะเลอย่างเข้มข้น พร้อมยกระดับการบริหารจัดการแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้นจากระดับ Tier 3 มาเป็น Tier 2 Watch list เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น จากการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร NGO ของไทย กับคณะผู้แทนจากคณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป (PECH) ซึ่งนำโดย นางลินแนร์ เอินสตรอม (Linnéa Engström) รองประธานคณะกรรมาธิการ PECH พร้อมด้วยคณะ รวม 5 คน ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2559  คณะผู้แทนฯ ได้ชื่นชมการทำงานของกระทรวงแรงงานว่ามีประสิทธิภาพและมีความรุดหน้าเป็นอย่างมาก รวมถึงมีข้อเสนอแนะสำคัญในเรื่องการเพิ่มอัตราพนักงานตรวจแรงงานให้เพียงพอกับงานที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ฉบับที่ 188 และพิธีสารเพื่อเป็นส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนงานและดำเนินการในประเด็นข้อเสนอแนะข้างต้นเพื่อให้อุตสาหกรรมประมงทั้งระบบของประเทศไทย เป็นไปตาม Road Map ที่ได้หารือกันแล้วด้วย

ทั้งนี้ จากผลการชื่นชมของผู้แทน PECH ดังกล่าว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับข้าราชการกระทรวงแรงงาน รวมถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ